Bekijk hier de voorgaande verslagen:

7. Bedrijfskosten en overige bedrijfsopbrengsten

Bedrijfskosten

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

Onderstaande tabel vat de kosten van onderzoek en ontwikkeling voor de jaren beëindigd op 31 december 2021 en 2020 samen:

 

Jaareinde 31 december,

(in duizenden €)

2021

2020

Personeelskosten

(165.239)

(161.509)

Onderaanneming

(251.085)

(301.841)

Verbruiksgoederen, labokosten en huisvesting

(24.025)

(22.349)

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

(17.518)

(11.707)

Vergoedingen voor professioneel advies

(15.862)

(12.692)

Andere bedrijfskosten

(17.978)

(13.570)

Totaal kosten van onderzoek en ontwikkeling

(491.707)

(523.667)

De afname van kosten van onderzoek en ontwikkeling werd voornamelijk verklaard door afgenomen kosten van onderaanneming hoofdzakelijk door de stopzetting van de programma’s met ziritaxestat (IPF), MOR106 (atopische dermatitis) en GLPG1972 (OA) en door verminderde uitgaven voor onze andere programma’s. Dit werd deels gecompenseerd door hogere kosten in het kader van ons filgotinib-programma, Toledo (SIKi)-programma en TYK2-programma, op een jaarlijkse vergelijkingsbasis.

De afname werd deels gecompenseerd door:

  • Lichtjes toegenomen personeelskosten door hogere lonen als gevolg van een stijging van het gemiddeld aantal VTE’s op een jaarlijkse vergelijkingsbasis, voornamelijk veroorzaakt door een toename van het aantal personeelsleden werkzaam in medical affairs. Deze toename werd deels tenietgedaan door lagere kosten van inschrijvingsrechtenplannen en door de herdefinitie van de defined benefit verwerking onder IFRS van de pensioenplannen van onze personeelsleden.
  • Bijzondere waardeverminderingen van geactiveerde licentievergoedingen en een toename in vergoedingen voor professioneel advies door bijkomende consulting kosten voor de implementatie van nieuwe R&D softwaretoepassingen.
  • Toename in overige bedrijfskosten, voornamelijk software- en licentiekosten.

Onderstaande tabel vat de kosten van onderzoek en ontwikkeling voor de boekjaren eindigend op 31 december 2021 en 2020 samen, per programma:

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2021

2020

Filgotinib-programma

(171.204)

(126.879)

Ziritaxestat-programma

(26.725)

(55.902)

OA-programma met GLPG1972

(2.285)

(22.966)

Toledo-programma

(91.957)

(87.107)

TYK2-programma met GLPG3667

(27.141)

(20.199)

AtD-programma met MOR106

(112)

(7.618)

Overige programma's

(172.284)

(202.996)

Totaal kosten van onderzoek en ontwikkeling

(491.707)

(523.667)

Verkoop- en marketing kosten

De volgende tabel geeft een overzicht van de verkoop- en marketingkosten voor de boekjaren eindigend op 31 december 2021 en 2020:

 

Jaareinde 31 december,

(in duizenden €)

2021

2020

Personeelskosten

(59.102)

(31.727)

Afschrijvingen

(504)

(140)

Externe outsourcing kosten

(62.321)

(31.885)

Verkoop- en marketingkosten doorgerekend aan Gilead

59.699

4.711

Vergoedingen voor professioneel advies

(532)

(3.420)

Andere bedrijfskosten

(7.196)

(4.007)

Totale verkoop- en marketingkosten

(69.956)

(61.757)

De toename in onze verkoop- en marketingkosten voor het jaar eindigend op 31 december 2021 werd veroorzaakt door de commerciële lancering van filgotinib in Europa.

Personeelskosten stegen door een toename van het commercieel personeelsbestand van een gemiddeld aantal VTE’s van 99 in 2020 naar 248 in 2021. De externe outsourcing kosten namen toe voornamelijk door hogere kosten voor marketingcampagnes en -informatie, marktonderzoek en promotiekosten. Dit werd deels gecompenseerd door de doorrekening van bijkomende kosten door ons aan Gilead in het kader van de verdeling van de co-commercialisatiekosten voor filgotinib in België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Italië, Spanje, Duitsland en Groot-Brittannië, waarvoor we in 2021 €59,7 miljoen doorgerekend hebben aan Gilead (in vergelijking met €4,7 miljoen doorrekeningen voor het jaar eindigend op 31 december 2020). Dit was het gevolg van de overdracht van de commerciële activiteiten van Gilead naar ons tijdens 2021.

Vanaf 1 januari 2022 zal de 50/50 verdeling van de co-commercialisatiekosten van filgotinib met Gilead stopgezet worden en zullen we alle commercialisatiekosten voor Europa zelf dragen.

Algemene en administratieve kosten

De volgende tabel geeft een overzicht van de algemene en administratieve kosten voor de boekjaren eindigend op 31 december 2021 en 2020:

 

Jaareinde 31 december,

(in duizenden €)

2021

2020

Personeelskosten

(71.190)

(70.110)

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

(16.621)

(5.147)

Vergoedingen voor juridisch en professioneel advies

(26.072)

(25.592)

Andere bedrijfskosten

(27.016)

(17.908)

Totale algemene en administratieve kosten

(140.899)

(118.757)

De stijging in onze algemene en administratieve kosten in 2021 was voornamelijk toe te schrijven aan een bijzondere waardevermindering van €9,3 miljoen op overige materiële vaste activa na onze beslissing om het bouwproject van ons toekomstige hoofdkwartier in Mechelen (België) her in te schatten. Ook de hogere verzekeringskosten (een toename met €4,0 miljoen in vergelijking met 2020) en de nieuwe belasting op effecten in België in 2021 (€4,3 miljoen in 2021), beide gerapporteerd onder andere bedrijfskosten, droegen bij aan de toename. De Belgische belasting op effecten is een jaarlijkse belasting van 0,15% op effectenrekeningen waarvan de gemiddelde waarde berekend volgens bepaalde principes meer dan €1 miljoen bedraagt.

Overige bedrijfsopbrengsten

Onderstaande tabel vat de overige bedrijfsopbrengsten voor de jaren geëindigd op 31 december 2021 en 2020 samen:

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2021

2020

Opbrengsten uit subsidies

7.334

5.452

R&D steunmaatregelen

44.888

45.951

Overige

1.526

804

Totaal overige bedrijfsopbrengsten

53.749

52.207

De opbrengsten uit subsidies in 2021 waren allemaal subsidies van een Vlaams agentschap en de Belgische overheid. In veel gevallen bevatten deze subsidie-overeenkomsten clausules die ons verplichten om een aantal jaar aanwezig te blijven in de regio en te investeren volgens vooraf afgesproken budgetten. Opbrengsten uit subsidies in 2021 bevatten een subsidie van €5,4 miljoen van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (2020: €5,0 miljoen). Deze subsidie dient ter ondersteuning van innovatieve Belgische biotech bedrijven die R&D activiteiten uitoefenen in het kader van de ontdekking van nieuwe geneesmiddelen.

De opbrengsten gerelateerd aan R&D steunmaatregelen waren hoofdzakelijk samengesteld uit:

  • Opbrengsten uit een innovatie-ondersteunende regeling van de Franse regering, die €12,4 miljoen van de overige bedrijfsopbrengsten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2021 vertegenwoordigden ten opzichte van €12,4 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2020
  • Opbrengsten uit Belgische R&D steunmaatregelen met betrekking tot gemaakte kosten van onderzoek en ontwikkeling, die €20,9 miljoen vertegenwoordigden van de overige bedrijfsopbrengsten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2021 ten opzichte van €21,7 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2020
  • Fiscale kortingen op bedrijfsvoorheffing met betrekking tot R&D personeel in België en Nederland, wat neerkwam op €11,7 miljoen van de overige bedrijfsopbrengsten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2021 ten opzichte van €11,9 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2020.
Filgotinib
Voorheen bekend als GLPG0634, onder commerciële naam Jyseleca. Klein molecuul, preferentiële JAK1-remmer, waarvoor in de Europese Unie, Groot-Brittannië en Japan voor reumatoïde artritis, en in de Europese Unie en Groot-Brittannië voor colitis ulcerosa goedkeuring werd bekomen. De aanvraag tot goedkeuring voor colitis ulcerosa werd ingediend in Japan. Filgotinib is onderdeel van de samenwerking met Gilead. Filgotinib is momenteel in fase 3-studies in de ziekte van Crohn en in een fase 4-studie in RA
IPF
Idiopathische longfibrose. Een chronische en uiteindelijk dodelijke ziekte die zich kenmerkt door een progressieve afname van de longfunctie. Bij longfibrose vormt zich littekenweefsel in de longen, waardoor kortademigheid ontstaat. Fibrose houdt doorgaans verband met een slechte prognose. Het begrip ‘idiopathisch’ wordt gebruikt omdat de oorzaak van longfibrose nog onbekend is