Bekijk hier de voorgaande verslagen:

10. Overige financiële opbrengsten/kosten

De volgende tabel geeft een overzicht van de overige financiële opbrengsten en kosten voor de boekjaren eindigend op 31 december 2021 en 2020:

 

Jaareinde 31 december,

(in duizenden €)

2021

2020

Overige financiële opbrengsten:

 

 

Intrestopbrengsten

2.865

10.030

Disconto effect langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

93

93

Wisselkoerswinsten

60.727

4.697

Positieve reële waardeaanpassing van financiële activa met reële waardeaanpassing in resultaat

-

2.397

Positieve reële waardeaanpassing van kortlopende financiële investeringen

6.763

-

Overige financiële opbrengsten

100

1.450

Totaal overige financiële opbrengsten

70.548

18.667

 

 

 

Overige financiële kosten:

 

 

Intrestkosten

(11.656)

(9.389)

Disconto effect langlopende over te dragen opbrengsten

(9.289)

(16.278)

Wisselkoersverliezen

(4.235)

(110.416)

Negatieve reële waardeaanpassing van financiële activa met reële waardeaanpassing in resultaat

(4.919)

-

Verlies bij verkoop van financiële activa met reële waardeaanpassing in resultaat

-

(88)

Negatieve reële waardeaanpassing van kortlopende financiële investeringen

-

(15.901)

Overige financiële kosten

(812)

(773)

Totaal overige financiële kosten

(30.911)

(152.844)

 

 

 

Totaal netto overige financiële opbrengsten/kosten (-)

39.638

(134.177)

De wisselkoerswinst in 2021 van €60,7 miljoen bestond voornamelijk uit een niet-gerealiseerde wisselkoerswinst van €56,6 miljoen op geldmiddelen en kasequivalenten aangehouden in U.S. dollar, in vergelijking met een niet-gerealiseerd wisselkoersverlies in 2020 van €106,4 miljoen op geldmiddelen en kasequivalenten en kortlopende financiële investeringen aangehouden in U.S. dollar. Vanaf 2021 worden de wisselkoersresultaten op kortlopende financiële investeringen (een wisselkoerswinst van €16,3 miljoen in 2021), samen met de andere reële waardeaanpassingen van kortlopende financiële investeringen, opgenomen in de lijn reële waardeaanpassing van kortlopende financiële investeringen. We hebben kortlopende financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten aangehouden in U.S. dollar, die aanleiding kunnen geven tot een wisselkoerswinst of –verlies in onze financiële resultaten ten gevolge van de fluctuatie van de EUR/U.S. dollar wisselkoers; onze functionele valuta is namelijk EUR.

De netto wisselkoerswinst bedroeg €56,5 miljoen voor het jaar eindigend op 31 december 2021, in vergelijking met een netto wisselkoersverlies van €105,7 miljoen voor het jaar eindigend op 31 december 2020.

De intrestkosten waren gerelateerd aan intresten op termijndeposito’s, schatkistcertificaten die op vervaldag gekomen zijn en op leases van gebouwen en wagens. Overige financiële kosten in 2021 omvatten ook €9,3 miljoen kosten (€16,3 miljoen voor het jaar eindigend op 31 december 2020) gerelateerd aan de verwerking onder IFRS 15 van een financieringscomponent opgenomen in de upfront vergoeding ontvangen van Gilead inzake het herziene akkoord voor filgotinib.

Intrestopbrengsten bestonden uit intresten op termijndeposito’s, opzegbare rekeningen en op kortlopende financiële investeringen.

Voor het jaar eindigend op 31 december 2021 bestond de negatieve reële waardeaanpassing van financiële activa met reële waardeaanpassing in resultaat uit het negatief effect van de reële waarde herberekening van financiële activa geclassificeerd als eigenvermogensinstrument, dat valt in de categorie 1 reële waarde berekening gebaseerd op de slotkoers van de betrokken effecten op elke rapporteringsdatum, en uit een bijzondere waardevermindering op een participatie in een niet-beursgenoteerde vennootschap. De positieve reële waardeaanpassing van kortlopende financiële investeringen in 2021 gaven de wisselkoerswinsten gerelateerd aan deze kortlopende financiële investeringen weer, gecompenseerd door de intresten van de schatkistcertificaten die nog niet op vervaldatum gekomen zijn, en het effect van de herwaardering naar reële waarde van onze money market fondsen op 31 december 2021. Deze negatieve reële waardeaanpassingen waren voornamelijk het gevolg van negatieve opbrengsten van EUR money market fondsen.

Filgotinib
Voorheen bekend als GLPG0634, onder commerciële naam Jyseleca. Klein molecuul, preferentiële JAK1-remmer, waarvoor in de Europese Unie, Groot-Brittannië en Japan voor reumatoïde artritis, en in de Europese Unie en Groot-Brittannië voor colitis ulcerosa goedkeuring werd bekomen. De aanvraag tot goedkeuring voor colitis ulcerosa werd ingediend in Japan. Filgotinib is onderdeel van de samenwerking met Gilead. Filgotinib is momenteel in fase 3-studies in de ziekte van Crohn en in een fase 4-studie in RA