Bekijk hier de voorgaande verslagen:

4. Kritische boekhoudkundige ramingen en belangrijkste bronnen van schattingsonzekerheden

Bij de toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving, dienen wij oordelen, schattingen en veronderstellingen te maken over de boekwaarde van activa en verplichtingen die niet op eenvoudige wijze uit andere bronnen op te maken zijn. De schattingen en hiermee verbonden veronderstellingen zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden en andere factoren die worden beschouwd relevant te zijn. De eigenlijke resultaten kunnen verschillen van deze ramingen.

Onze schattingen en veronderstellingen worden beoordeeld op permanente basis. Herzieningen van boekhoudkundige schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien, indien de herziening alleen voor die periode van toepassing is, of in de periode van herziening en toekomstige perioden als de herziening zowel op de huidige als toekomstige perioden betrekking heeft.

De volgende zijn kritische ramingen die wij hebben gemaakt in het proces van de toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving die het meest van invloed zijn op de cijfers erkend in de geconsolideerde jaarrekening die elders in dit jaarverslag zijn opgenomen.

Kritische boekhoudkundige beoordelingen

IFRS 15 – Opbrengsterkenning Gilead transactie

Onze kritische beoordelingen waren als volgt:

Identificatie van het contract

  • Desondanks onze verplichting om toekomstige op verkopen gebaseerde royalty’s te betalen aan Gilead en een wijziging in de structuur met betrekking tot het bestuur van de ontwikkelingsactiviteiten oordeelde het management dat alle activiteiten nog steeds voordelig zijn voor de verdere ontwikkeling van filgotinib, waarvoor Gilead nog steeds de ex-Europa rechten heeft. Alle contractwijzigingen werden aldus geanalyseerd volgens de vereisten van IFRS 15 daar we van oordeel zijn dat Gilead nog steeds als klant moet beschouwd worden. Dit wordt ook gesteund door het feit dat we concludeerden dat er slechts één resultaatsverbintenis blijft gerelateerd aan filgotinib.

Identificatie van de resultaatsverbintenis

  • De wijzigingen van 2020 en 2021 gaven geen aanleiding tot nieuwe resultaatsverbintenissen. Er was enkel een aanpassing in toepassingsgebied en in de prijs van de bestaande filgotinib resultaatsverbintenis, waaraan maar gedeeltelijk was voldaan op het moment van wijziging. Management oordeelde dat de nog uit te voeren groep A en groep B ontwikkelingsactiviteiten (zie toelichting 2 voor meer informatie) gecorreleerd zijn en aldus niet als aparte resultaatsverbintenissen kunnen beschouwd worden. Hierdoor werd de contractwijziging behandeld op basis van een cumulatieve catch-up basis onder IFRS 15.

Toewijzing van de totale transactieprijs

  • De hogere vergoeding ten gevolge van de wijzigingen werd in zijn volledigheid toegewezen aan de resultaatsverbintenis inzake filgotinib. We oordeelden dat de contractwijziging alleen het toepassingsgebied van de filgotinib resultaatsverbintenis beïnvloedt en dat de wijziging van beide de vaste en variabele vergoeding een weerspiegeling is van de aangepaste stand-alone verkoopsprijs van de overblijvende activiteiten van deze resultaatsverbintenis. Indien we hadden beoordeeld dat de hogere vergoeding niet of slechts gedeeltelijk gerelateerd was aan de filgotinib resultaatsverbintenis, dan zou de vergoeding mogelijks zijn toegewezen aan de andere resultaatsverbintenissen in het contract, wat leidt tot een wijziging in het moment van opbrengsterkenning.
  • De noemer gebruikt in de berekening van de percentage of completion weerspiegelt onze beste inschatting van de totale kosten die nodig zijn om te voldoen aan de filgotinib resultaatsverbintenis. Deze kosten werden ingeschat rekening houdende met de beste inschatting van het management van het ontwerp en de looptijd van lopende en geplande klinische studies.

Belangrijkste bronnen van schattingsonzekerheden

Hieronder volgen de belangrijkste bronnen van schattingsonzekerheden die het meest significante effect hebben op de bedragen opgenomen in onze geconsolideerde jaarrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2021.

Kosten om de resultaatsverbintenis gerelateerd aan filgotinib te voltooien

  • De noemer gebruikt in de berekening van de percentage of completion weerspiegelt onze beste inschatting van de totale kosten die nodig zijn om te voldoen aan de resultaatsverbintenis gerelateerd aan filgotinib (die bestaan uit de actuele kosten reeds opgelopen op de rapporteringsdatum en onze beste inschatting van de overblijvende kosten om aan de resultaatsverbintenis te voldoen). Gezien onze inschatting van de kosten afhankelijk is van de evolutie van de ontwikkelingsactiviteiten, zou het onderhevig kunnen zijn aan veranderingen in de toekomst. Als het resultaat van bepaalde activiteiten verschillend zou zijn van de assumpties die we namen, zou dit kunnen leiden tot een materiële aanpassing van de totale geschatte kosten, resulterend in een herschikking van de opbrengsten tussen huidige en toekomstige periodes. De erkende opbrengst gerelateerd aan upfront – en succesbetalingen bedroeg €235,7 miljoen in 2021. Onze over te dragen opbrengsten gerelateerd aan deze filgotinib resultaatsverbintenis bedragen €604,9 miljoen per 31 december 2021. Indien onze beste inschatting van overblijvende kosten om aan de filgotinib resultaatsverbintenis te voldoen met 5% was gestegen, dan zou dit op rapporteringsdatum geleid hebben tot een vermindering van erkenning in opbrengst van €16,7 miljoen en een overeenkomstige toename in lang- en kortlopende over te dragen opbrengsten. Indien onze beste inschatting van overblijvende kosten om aan de filgotinib resultaatsverbintenis te voldoen met 5% was gedaald, dan zou dit op rapporteringsdatum geleid hebben tot een toename van erkenning in opbrengst van €17,5 miljoen en een overeenkomstige afname in lang- en kortlopende over te dragen opbrengsten.
Filgotinib
Voorheen bekend als GLPG0634, onder commerciële naam Jyseleca. Klein molecuul, preferentiële JAK1-remmer, waarvoor in de Europese Unie, Groot-Brittannië en Japan voor reumatoïde artritis, en in de Europese Unie en Groot-Brittannië voor colitis ulcerosa goedkeuring werd bekomen. De aanvraag tot goedkeuring voor colitis ulcerosa werd ingediend in Japan. Filgotinib is onderdeel van de samenwerking met Gilead. Filgotinib is momenteel in fase 3-studies in de ziekte van Crohn en in een fase 4-studie in RA