Bekijk hier de voorgaande verslagen:

30. Op aandelen gebaseerde vergoedingen

Inschrijvingsrechtenplannen

Hieronder wordt een samenvatting gegeven van de evoluties van de inschrijvingsrechtenplannen in de periodes waarover gerapporteerd wordt. Verschillende inschrijvingsrechtenplannen werden goedgekeurd ten gunste van onze werknemers, en ten gunste van leden van de raad van toezicht en zelfstandige consulenten van Galapagos NV.

De inschrijvingsrechten aangeboden aan de leden van de raad van toezicht worden definitief verworven over een periode van 36 maanden ten belope van 1/36ste per maand. Vanaf 1 januari 2020 worden er geen inschrijvingsrechten meer toegekend aan de leden van de raad van toezicht.

De inschrijvingsrechten toegekend vóór 2021 kunnen niet worden uitgeoefend vóór het einde van het derde kalenderjaar volgend op het jaar van de toekenning. In geval van wijziging in de controle van Galapagos NV, worden alle uitstaande inschrijvingsrechten onmiddellijk verworven en uitoefenbaar.

Op 30 april 2021 keurde de raad van toezicht het “Inschrijvingsrechtenplan 2021 BE”, het “Inschrijvingsrechtenplan 2021 RMV” en het “Inschrijvingsrechtenplan 2021 ROW“ goed, binnen het kader van het toegestaan kapitaal. De inschrijvingsrechten aangeboden onder Inschrijvingsrechtenplan 2021 BE zullen in principe niet definitief verworven worden vóór 1 januari 2025 en de inschrijvingsrechten aangeboden onder Inschrijvingsrechtenplan 2021 RMV en Inschrijvingsrechtenplan 2021 ROW worden definitief verworven in schijven: met 25% van elk aanbod dat kan worden uitgeoefend vanaf 1 januari 2023, 25% vanaf 1 januari 2024 en 50% (het saldo) vanaf 1 januari 2025.

De volgende tabel geeft een overzicht van de uitstaande en uitoefenbare inschrijvingsrechten op 31 december 2021, per inschrijvingsrechtenplan:

Inschrijvings­rechtenplannen

Toekennings-Datum

Verval-Datum

Uitoefen-prijs (€)

Uitstaand op 1 januari 2021

Toegekend tijdens het jaar

Uitgeoefend tijdens het jaar

Verbeurd tijdens het jaar

Vervallen tijdens het jaar

Uitstaand op 31 december 2021

Uitoefenbaar op 31 december 2021

2008

26/06/2008

25/06/2021

5,60

1.365

 

(1.365)

 

 

-

-

2013

16/05/2013

15/05/2021

19,38

55.664

 

(55.664)

 

 

-

-

2014

25/07/2014

24/07/2022

14,54

169.340

 

(41.800)

 

 

127.540

127.540

2015

30/04/2015

29/04/2023

28,75

219.473

 

(20.250)

 

 

199.223

199.223

2015 (B)

22/12/2015

21/12/2023

49,00

261.500

 

(5.000)

 

 

256.500

256.500

2015 RMV

22/12/2015

21/12/2023

49,00

40.000

 

(5.000)

 

 

35.000

35.000

2016

01/06/2016

31/05/2024

46,10

342.625

 

(11.875)

 

 

330.750

330.750

2016 RMV

01/06/2016

31/05/2024

46,10

69.000

 

 

 

 

69.000

69.000

2016 (B)

20/01/2017

19/01/2025

62,50

10.000

 

 

 

 

10.000

10.000

2017

17/05/2017

16/05/2025

80,57

595.500

 

 

 

 

595.500

595.500

2017 RMV

17/05/2017

16/05/2025

80,57

127.500

 

 

 

 

127.500

127.500

2018

19/04/2018

18/04/2026

79,88

1.083.245

 

 

(77.250)

 

1.005.995

 

2018 RMV

19/04/2018

18/04/2026

79,88

137.500

 

 

 

 

137.500

 

2019

10/04/2019

09/04/2027

95,11

1.477.840

 

 

(177.000)

 

1.300.840

 

2019 RMV

10/04/2019

09/04/2027

95,11

193.000

 

 

(2.500)

 

190.500

 

2020

17/04/2020

16/04/2028

168,42

1.906.034

 

 

(288.106)

 

1.617.928

 

2020 RMV

17/04/2020

16/04/2028

168,42

239.525

 

 

(12.050)

 

227.475

 

2021BE

30/04/2021

29/04/2029

64,76

 

1.117.603

 

(33.567)

 

1.084.036

 

2021RMV

30/04/2021

29/04/2029

64,76

 

291.725

 

(9.175)

 

282.550

 

2021ROW

30/04/2021

29/04/2029

64,76

 

1.084.105

 

(102.105)

 

982.000

 

Total

 

 

 

6.929.111

2.493.433

(140.954)

(701.753)

-

8.579.837

1.751.013

 

Inschrijvings­rechten

Gewogen gemiddelde uitoefenprijs (€)

Uitstaande op 31 december 2019

5.541.117

70,09

Uitoefenbaar op 31 december 2019

1.139.682

30,16

 

 

 

Toegekend tijdens het jaar

2.173.335

168,42

Verbeurd tijdens het jaar

(40.376)

144,79

Uitgeoefend tijdens het jaar

(744.965)

37,97

Vervallen tijdens het jaar

-

 

Uitstaande op 31 december 2020

6.929.111

103,95

Uitoefenbaar op 31 december 2020

1.168.967

37,84

 

 

 

Toegekend tijdens het jaar

2.493.433

64,76

Verbeurd tijdens het jaar

(701.753)

118,53

Uitgeoefend tijdens het jaar

(140.954)

23,51

Vervallen tijdens het jaar

-

-

Uitstaande op 31 december 2021

8.579.837

92,69

Uitoefenbaar op 31 december 2021

1.751.013

56,64

De onderstaande tabel geeft een overzicht weer van de waardering van de inschrijvingsrechten.

 

2021BE

2021RMV/ROW

2020

2020 RMV

 

30 april 2021

30 april 2021

17 april 2020

17 april 2020

Uitoefenprijs (€)

64,76

64,76

168,42

168,42

Gewogen gemiddelde aandelenkoers op de datum van aanvaarding (€)

61,10

61,10

178,95

178,95

Gewogen gemiddelde reële waarde op datum van aanvaarding (€)

22,72

20,68

86,45

85,79

Gewogen gemiddelde geschatte volatiliteit (%)

40,73

40,61

51,30

51,32

Gewogen gemiddelde verwachte looptijd van het inschrijvingsrecht (in jaren)

6,43

5,36

6,00

6,00

Gewogen gemiddelde risicovrije rentevoet (%)

(0,21)

(0,29)

(0,44)

(0,44)

Verwachte dividenden

None

None

None

None

De uitoefenprijs van de inschrijvingsrechten wordt bepaald op grond van de toepasselijke bepalingen van de Belgisch Wet van 26 maart 1999.

De gewogen gemiddelde geschatte volatiliteit wordt berekend op basis van de impliciete volatiliteit van de koers van het aandeel over de gewogen gemiddelde verwachte looptijd van de inschrijvingsrechten.

De gewogen gemiddelde verwachte looptijd van de inschrijvingsrechten wordt berekend als de geschatte duur tot uitoefening, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de plannen.

Onze kost van op aandelen gebaseerde vergoedingen gerelateerd aan inschrijvingsrechtenplannen bedroeg €70.726 duizend in 2021 (2020: €79.959 duizend).

De volgende tabel geeft een overzicht van de uitstaande inschrijvingsrechten per categorie houders van inschrijvingsrechten op 31 december 2021 en 2020:

 

31 december

Categorie

2021

2020

Leden van de raad van toezicht

157.560

157.560

Leden van de directieraad(1)

1.965.000

2.101.874

Personeel

6.457.277

4.669.677

Totaal uitstaande inschrijvingsrechten

8.579.837

6.929.111

(1)

Piet Wigerinck was een lid van de directieraad tot 30 november 2021. Merk op dat zijn uitstaande inschrijvingsrechten op 31 december 2020 gerapporteerd werden onder de lijn 'Leden van de directieraad' terwijl op 31 december 2021 zijn uitstaande inschrijvingsrechten getoond worden op de lijn 'Personeel'.

De uitstaande inschrijvingsrechten op het einde van het boekjaar hebben een gewogen gemiddelde uitoefenprijs van €92,69 (2020: €103,95) en een gewogen gemiddelde resterende levensduur van 1.955 dagen (2020: 2.050 dagen).

Restricted stock units (RSU’s)

Elke RSU vertegenwoordigt het recht om één Galapagos aandeel of een een equivalent bedrag in cash te ontvangen gelijk aan het volume-gewogen gemiddelde van de koers van het Galapagos aandeel op Euronext Brussel gedurende de 30 kalenderdagen voorafgaand aan de betrokken vestingdatum, in overeenstemming met de voorwaarden en condities van het betreffende RSU programma.

Thans hebben we volgende soorten restricted stock unit (RSU) programma’s:

  • Plan 2020.I en Plan 2021.I, waaronder er elk jaar uitgiftes gaan plaatsvinden, onder voorbehoud van een beslissing van de raad van toezicht. Dit plan dient om een lange termijn incentive te geven aan bepaalde personeelsleden en leden van de directieraad, en vervangt het uitgestelde deel van de bonus onder het vorige Senior Management Bonus Plan;
  • Plan 2019.II, Plan 2020.II, Plan 2021.II en Plan 2021.IV. Deze plannen hebben als doel een bepaalde groep personeelsleden en leden van de directieraad aan boord te houden, wiens aanwezigheid zo cruciaal is voor ons toekomstig succes dat een bijkomende incentive wenselijk is. De begunstigden worden voorgesteld door het benoemings- en remuneratiecomité waarna de raad van toezicht de lijst van begunstigden goedkeurt;
  • Plan 2019.I Dit plan is toegekend op aanbeveling van de raad van toezicht;
  • Plan 2019.III Deze exceptionele toekenning van RSU’s vond plaats in 2019 onder een RSU Transaction Bonus Plan voor de succesvolle afronding van de transactie met Gilead;
  • Plan 2021.III Dit plan dient om de personeelsleden van Gilead die naar ons werden getransfereerd in het kader van de overdracht van de Europese commercialiseringsrechten te compenseren, voor de langlopende incentive plannen bij Gilead waarbij niet-geveste RSU’s komen te vervallen bij vertrek uit de Gilead groep. Deze personeelsleden ontvingen van ons een éénmalige toekenning van Restricted Stock Units.

De voornaamste kenmerken van deze plannen zijn als volgt:

  • de RSU’s worden gratis toegekend;
  • in het algemeen een vesting periode van vier jaar, met vesting van 25% per jaar, behalve voor bepaalde plannen of bepaalde begunstigden waarbij de RSU’s allemaal op hetzelfde moment zullen vesten drie jaar na hun toekenning; vesting van 50% na twee jaar en 50% na drie jaar of met een vestingperiode van drie jaar met 34% vesting in het eerste jaar en 33% vesting in de twee overblijvende jaren;
  • de uitbetaling zal in contanten of in aandelen zijn, naar keuze van Galapagos, waarbij evenwel de leden van de directieraad altijd in cash zullen uitbetaald worden in plaats van aandelen voor de vestingdata die voor de derde verjaardag van de datum van toekenning zouden vallen;
  • niet-geveste RSU’s vervallen bij uitdiensttreding voor de vestingsdatum.

De volgende tabel geeft een overzicht van de uitstaande RSU’s op 31 december 2021, per RSU plan:

RSU plan

Toekennings-Datum

Uitstaand op 1 januari 2021

Toegekend tijdens het jaar

Verbeurd tijdens het jaar

Betaald in contanten tijdens het jaar

Uitstaand op 31 december 2021

Plan 2019.I

16/10/2019

33.000

-

(5.000)

-

28.000

Plan 2019.II

16/10/2019

81.807

-

(12.034)

(27.269)

42.504

Plan 2019.III

16/10/2019

71.072

-

(5.077)

(35.535)

30.460

Plan 2020.I

06/05/2020

54.876

-

(10.925)

(11.424)

32.527

Plan 2020.II

07/05/2020

72.841

-

(12.663)

(18.210)

41.968

Plan 2021.I.

05/05/2021

-

180.844

(26.228)

-

154.616

Plan 2021.II.

06/05/2021

-

43.328

(2.708)

-

40.620

Plan 2021.III.

03/06/2021

-

38.413

(238)

-

38.175

Plan 2021.IV.

24/09/2021

-

248.933

-

-

248.933

Totaal

 

313.596

511.518

(74.873)

(92.438)

657.803

 

31 december

(in aantal RSU's)

2021

2020

Uitstaand op 1 januari

313.596

213.147

 

 

 

Toegekend tijdens het jaar

511.518

128.769

Verbeurd tijdens het jaar

(74.873)

(1.052)

Betaald in contanten tijdens het jaar

(92.438)

(27.268)

Uitstaand op 31 december

657.803

313.596

De RSU’s zijn gewaardeerd gebaseerd op de volume-gewogen gemiddelde koers van het Galapagos aandeel op Euronext Brussel gedurende de 30 kalenderdagen voorafgaand aan de rapporteringsdatum en ze worden geherwaardeerd op elke afsluitdatum. De overeenkomstige kost en schuld wordt erkend gedurende de vestingperiode.

De volgende tabel geeft een overzicht van de uitstaande RSU’s per categorie RSU houders op 31 december 2021 en 2020:

 

31 december

Categorie (in aantal RSU's)

2021

2020

Leden van de directieraad

384.340

229.276

Personeel

273.463

84.320

Totaal uitstaande RSU's

657.803

313.596