Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Enkelvoudige jaarrekening

Resultatenrekening

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2021

2020

Omzet

503.390

558.798

Voorraad goederen in bewerking en gereed product: toename (afname)

1.376

-

Geproduceerde vaste activa

392.744

460.802

Andere bedrijfsopbrengsten

18.535

17.407

 

 

 

Bedrijfsopbrengsten

916.046

1.037.007

 

 

 

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

(13.058)

(10.349)

Diensten en andere goederen

(500.012)

(543.041)

Bezoldiging, sociale lasten en pensioenen

(70.360)

(59.947)

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa

(401.835)

(467.807)

Toename (-)/afname van de voorzieningen

2.317

(11.210)

Andere bedrijfskosten

(120.704)

(53.495)

Niet-recurrente bedrijfskosten

(4.068)

(105)

 

 

 

Bedrijfsverlies

(191.674)

(108.947)

 

 

 

Financiële opbrengsten

85.765

25.787

Niet-recurrente financiële opbrengsten

33.471

5.476

Financiële kosten

(28.125)

(139.863)

Niet-recurrente financiële kosten

(12.330)

-

 

 

 

Verlies voor belastingen

(112.893)

(217.548)

 

 

 

Belastingen

20.156

21.577

 

 

 

Verlies van het boekjaar

(92.737)

(195.971)

 

 

 

Overgedragen verlies van het vorige boekjaar

(276.499)

(80.528)

 

 

 

Over te dragen verliezen

(369.237)

(276.499)

Balans

 

31 december

(in duizenden €)

2021

2020

Activa

 

 

 

 

 

Vaste activa

199.804

258.820

Immateriële vaste activa

48.290

54.806

Materiële vaste activa

15.697

14.544

Financiële vaste activa

43.317

61.183

Langlopende handels- en overige vorderingen

92.500

128.287

 

 

 

Vlottende activa

4.920.628

5.340.351

Voorraden

20.361

355

Handels- en overige vorderingen

209.445

207.387

Over te dragen kosten

8.677

9.723

Verkregen opbrengsten

847

572

Geldmiddelen en kasequivalenten

4.681.298

5.122.314

Totaal activa

5.120.433

5.599.171

 

 

 

Eigen vermogen en schulden

 

 

 

 

 

Eigen vermogen

2.639.924

2.729.348

Aandelenkapitaal en reserves

354.582

353.819

Uitgiftepremies

2.654.579

2.652.028

Overgedragen verlies

(369.237)

(276.499)

 

 

 

Schulden

2.480.508

2.869.823

Schulden op meer dan één jaar

10.385

11.211

Voorzieningen

8.885

11.211

Overige langlopende schulden

1.500

-

Schulden op ten hoogste één jaar

2.470.123

2.858.613

Handels- en andere schulden

223.911

217.868

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

16.705

12.780

Toe te rekenen kosten

3.100

1.149

Over te dragen opbrengsten

2.226.407

2.626.816

Totaal eigen vermogen en schulden

5.120.433

5.599.171

De enkelvoudige jaarrekening van Galapagos NV werd opgesteld in overeenstemming met de Belgische boekhoudregels, alsmede met de wettelijke en reglementaire voorschriften. Ze toont een negatief resultaat. Het boekjaar 2021 werd afgesloten met een verlies van €92,7 miljoen, vergeleken met een verlies van €196,0 miljoen in 2020. De enkelvoudige jaarrekening van Galapagos NV toont gecumuleerde verliezen van €369,2 miljoen per 31 december 2021. We verwijzen naar de Continuïteitsverklaring voor de rechtvaardiging van de toepassing van de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit.

Conform normale gebruiken heeft Galapagos NV verklaringen en garanties gegeven die beperkt zijn in bedrag en in de tijd.