Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Verslaggeving over EU Taxonomy

EU Taxonomie 2021 verklaring

Het actieplan van de Europese Commissie voor de financiering van duurzame groei heeft geleid tot de invoering van een EU-classificatiesysteem voor duurzame activiteiten, zijnde een EU-taxonomie. Als beursgenoteerde niet-financiële onderneming met meer dan 500 werknemers valt Galapagos binnen het toepassingsgebied van de Europese Verordening 2020/852 van 18 juni 20201 (de "EU-Taxonomieverordening"). Voor de verslaggeving in 2021 moet Galapagos bekendmaken welk aandeel van haar omzet, kapitaaluitgaven ("CapEx") en operationele uitgaven ("OpEx") in 2021 in aanmerking komt onder de EU Taxonomie voor duurzame activiteiten. In de toekomst zal het in aanmerking komen onder de EU Taxonomie moeten worden aangevuld met informatie over de mate van afstemming met de EU Taxonomie.

De EU Taxonomieverordening introduceert een classificatiesysteem voor ecologische duurzame activiteiten en een activiteit wordt als ecologisch duurzaam beschouwd als deze voldoet aan alle volgende overkoepelende criteria:

  • wezenlijk bijdragen tot ten minste één van de zes milieudoelstellingen van de EU Taxonomieverordening: (i) beperking van de klimaatverandering; (ii) adaptatie aan de klimaatverandering; (iii) duurzaam gebruik en bescherming van water en mariene hulpbronnen; (iv) transitie naar een circulaire economie, (v) preventie en bestrijding van verontreiniging; en (vi) bescherming en herstel van biodiversiteit en ecosystemen;
  • geen ernstige afbreuk doen aan één van deze milieudoelstellingen;
  • met inachtneming van minimumgaranties; en
  • voldoen aan door de Europese Commissie vastgestelde, wetenschappelijk gefundeerde technische beoordelingscriteria ("TSC’s").

De EU heeft een catalogus uitgegeven van economische activiteiten die kunnen worden beschouwd als activiteiten die voor de eerste twee milieudoelstellingen, namelijk de mitigatie van en adaptatie aan de klimaatverandering in aanmerking komen2 aan de hand van NACE3 codes. Deze EU Taxonomie Gedelegeerde Verordening4 heeft betrekking op de TSC’s in verband met deze twee voornoemde milieudoelstellingen voor meer dan 100 activiteiten in verschillende sectoren.

Na analyse van het wettelijk kader5 met betrekking tot de EU Taxonomie en toepassing van de NACE-codes, zijn wij van mening dat onze kernactiviteiten, namelijk het ontdekken, ontwikkelen en op de markt brengen van innovatieve geneesmiddelen, niet binnen het toepassingsgebied vallen van de technische bijlagen van de EU Taxonomieverordening over de beperking van en adaptatie aan de gevolgen van de klimaatverandering. Onze economische kernactiviteiten kwalificeren als activiteiten die niet onder de EU Taxonomie in aanmerking komen.

Voor het bepalen van de omzet, CapEx en OpEx tijdens deze analyse, gebruikten wij de gegevens zoals weergegeven in de geconsolideerde jaarrekening die in dit verslag is opgenomen:

  • De omzet omvat alle bedrijfsactiviteiten van Galapagos per 31 december 2021 en de noemer stemt overeen met de IFRS-totaalomzet voor 2021 die is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening (484,8 miljoen euro) en is vermeld in toelichting 6, zijnde de inkomsten uit commerciële en samenwerkingsactiviteiten.
  • CapEx bestaat uit toevoegingen aan materiële en immateriële activa gedurende het boekjaar 2021, vóór afschrijvingen, waardeverminderingen en eventuele door Galapagos overeenkomstig IAS38 erkende waardeaanpassingen. De noemer stemt overeen met de som van de lijnen "Toevoegingen" in de toelichtingen 13 en 14 (totaal 63,4 miljoen euro) van de geconsolideerde jaarrekening. Het grootste gedeelte van de kapitaaluitgaven houdt verband met de kosten voor de bouw van nieuwe kantoorruimten in België en Nederland, en komt derhalve niet in aanmerking onder de EU Taxonomie.
  • OpEx wordt volgens de EU Taxonomie bepaald door de directe, niet-gekapitaliseerde kosten van onderzoek en ontwikkeling, maatregelen voor de renovatie van gebouwen, kortetermijnleases, onderhoud en herstelling en alle andere directe uitgaven in verband met het dagelijkse onderhoud van de materiële vaste activa door de onderneming of door derden die zijn uitbesteed om de blijvende en doeltreffende werking van die activa te garanderen. Het grootste deel van onze OpEx houdt verband met onze uitgaven voor R&D.

Op basis van de beschikbare gegevens en na de beoordeling van de vereisten hebben wij geen activiteiten die onder de EU Taxonomieverordening in aanmerking komen waarover verslag moet worden uitgebracht. De onder de EU Taxonomieverordening in aanmerking komende omzet, OpEx en CapEx bedraagt 0% en het is 100% van de omzet, OpEx en CapEx die niet in aanmerking komt onder de EU Taxonomieverordening. Het "niet in aanmerking komen" onder de EU Taxonomie verwijst naar het feit dat onze activiteiten momenteel buiten het toepassingsgebied vallen van de economische activiteiten waarvoor TSC’s zijn ontwikkeld in het kader van de gedelegeerde verordeningen. Wij wensen te verduidelijken dat de inkomsten, kapitaaluitgaven en operationele uitgaven die momenteel volgens de EU Taxonomieverordening als niet in aanmerking komend worden beschouwd, niet mogen worden beschouwd als een maatstaf van onze prestaties bij het nastreven of bereiken van bepaalde duurzaamheidsdoelstellingen of van onze "greenness".

Wij merken op dat de vereiste bekendmakingen krachtens de EU Taxonomieverordening zullen blijven evolueren en dat wij ons zullen blijven beraden over de impact hiervan en inzake toekomstige verslaggevingsverplichtingen.

1 1Verordening (EU) 2020/852 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2020 betreffende de vaststelling van een kader ter bevordering van duurzame investeringen en tot wijziging van Verordening (EU) 2019/2088.

2 2In het Engels is sprake van taxonomy-eligible economic activities.

3 3Codes van de statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap / Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne.

4 4Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2139 van de Commissie van 4 juni 2021 tot aanvulling van Verordening (EU) 2020/852 van het Europees Parlement en de Raad door technische screeningcriteria vast te stellen om de voorwaarden te bepalen waaronder een specifieke economische activiteit kan worden aangemerkt als substantieel bijdragend aan de mitigatie van klimaatverandering of de adaptatie aan klimaatverandering, en om uit te maken of die economische activiteit niet ernstig afbreuk doet aan een van de andere milieudoelstellingen.

5 5Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2178 of 6 juli 2021 tot aanvulling van Verordening (EU) 2020/852 van het Europees Parlement en de Raad door vaststelling van de inhoud en de presentatie van door niet aan artikel 19 bis of artikel 29 bis van Richtlijn 2013/34/EU onderworpen ondernemingen te rapporteren informatie betreffende ecologisch duurzame economische activiteiten en door vaststelling van de methode om aan deze rapportageverplichting te voldoen, en de wetgeving uiteengezet onder voetnoot 1 and 3-4.