Bekijk hier de voorgaande verslagen:

In een oogopslag

Geconsolideerde kerngetallen

(in duizenden €, tenzij anders vermeld)

Jaareinde 31 december 2021

Jaareinde 31 december 2020

Jaareinde 31 december 2019

Resultatenrekening (*)

 

 

 

Nettoverkopen van producten

14.753

2

-

Opbrengsten uit samenwerkingsverbanden

470.093

478.051

834.901

Kost van verkochte producten

(1.629)

-

-

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

(491.707)

(523.667)

(420.090)

Verkoop, algemene en administratieve kosten

(210.855)

(185.225)

(96.959)

Overige bedrijfsopbrengsten

53.749

52.207

50.896

Bedrijfswinst/bedrijfsverlies (-)

(165.596)

(178.632)

368.748

Netto financieel resultaat

42.598

(131.143)

(220.223)

Belastingen

(2.423)

(1.226)

165

Nettowinst/verlies (-) uit voortgezette activiteiten

(125.422)

(311.001)

148.689

Nettowinst uit beëindigde activiteiten, na aftrek van belastingen

22.191

5.565

1.156

Nettowinst/verlies (-)

(103.231)

(305.436)

149.845

 

 

 

 

Balans

 

 

 

Geldmiddelen en kasequivalenten

2.233.368

2.135.187

1.861.616

Kortlopende financiële investeringen

2.469.809

3.026.278

3.919.216

Vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

144.013

135.728

115.356

Activa

5.193.160

5.717.731

6.068.609

Eigen vermogen

2.643.362

2.670.355

2.875.658

Over te dragen opbrengsten

2.364.701

2.809.133

3.000.646

Overige schulden

185.097

238.242

192.305

 

 

 

 

Kasstroom

 

 

 

Operationele inkomende kasstroom/operationele cash burn (-) (**)

(564.840)

(517.404)

3.162.809

Kasstroom gegenereerd uit/gebruikt bij (-) bedrijfsactiviteiten

(503.827)

(427.336)

3.208.617

Kasstroom genereerd uit/gebruikt bij (-) investeringsactiviteiten

541.238

757.288

(3.764.660)

Kasstroom gegenereerd uit/gebruikt bij (-) financieringsactiviteiten

(3.876)

22.040

1.335.751

Toename van geldmiddelen en kasequivalenten

33.535

351.994

779.708

Transfer naar kortlopende financiële investeringen

-

-

(198.922)

Effect van wisselkoersschommelingen op kas- en kasequivalenten

56.763

(70.539)

(9.966)

Geldmiddelen en kasequivalenten op 31 december

2.233.368

2.143.071

1.861.616

 

 

 

 

Geldmiddelen en kasequivalenten uit voortgezette activiteiten

2.233.368

2.135.187

1.861.616

Geldmiddelen en kasequivalenten opgenomen als activa bestemd voor verkoop

-

7.884

-

Kortlopende financiële investeringen op 31 december

2.469.809

3.026.278

3.919.216

Totaal kortlopende financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten op 31 december

4.703.177

5.169.349

5.780.832

 

 

 

 

Financiële ratio's

 

 

 

Aantal uitgegeven aandelen op 31 december

65.552.721

65.411.767

64.666.802

Gewone winst/verlies (-) per aandeel (in €)

(1,58)

(4,69)

2,60

Verwaterde winst/verlies (-) per aandeel (in €)

(1,58)

(4,69)

2,49

Aandelenkoers op 31 december (in €)

49,22

80,48

186,50

Totaal aantal personeelsleden van de groep op 31 december (***)

1.309

1.489

1.003

(*)

De vergelijkende cijfers voor 31 december 2019 werden aangepast om de impact van het voorstellen in 2019 van de Fidelta activiteiten als beëindigde activiteiten te tonen.

(**)

We verwijzen naar toelichting 20 van onze geconsolideerde jaarrekening voor een uitleg en reconciliatie van deze alternatieve liquiditeitsindicator.

(***)

Het aantal personeelsleden op 31 december 2020 en op 31 december 2019 bevatte respectievelijk 185 en 158 personeelsleden van Fidelta, dat op 4 januari 2021 verkocht werd aan Selvita.

Medewerkers per vestiging

Medewerkers per vestiging (graphic)

Aantal medewerkers Galapagos groep

Aantal medewerkers Galapagos groep (graphic)
Totaal aantal werknemers omvat consultants en tijdelijke werknemers