Bekijk hier de voorgaande verslagen:

26. Beëindigde activiteiten

Op 23 november 2020 hebben we een verkoopovereenkomst afgesloten met Selvita S.A. voor de verkoop van de aandelen van Fidelta d.o.o. (onze vroegere fee-for-service activiteit). We hebben de activa en de hieraan verbonden schulden van Fidelta voorgesteld als ‘bestemd voor verkoop’ in onze jaarrekening van 31 december 2020.

Op 4 januari 2021 werd de transactie voltrokken voor een totale vergoeding van €37,1 miljoen. Fidelta zal drug discovery diensten blijven leveren aan ons gedurende de volgende vier jaar, onze aankoopverplichtingen hiervoor lopen op tot een totaal van €19,3 miljoen per 31 december 2021.

Verkoop van Fidelta

Ontvangen vergoeding

(in duizenden €)

 

Ontvangen geldmiddelen

37.080

Totale ontvangen vergoeding

37.080

Analyse van activa en verplichtingen waarover controle werd verloren

(in duizenden €)

4 januari 2021

Immateriële vaste activa

21

Materiële vaste activa

10.050

Overige langlopende activa

160

Handels- en overige vorderingen

4.428

Geldmiddelen en kasequivalenten

7.884

Overige vlottende activa

863

Totaal activa

23.406

 

 

Langlopende leasingschulden

4.115

Overige langlopende schulden

70

Handels- en overige schulden

4.479

Kortlopende leasingschulden

727

Belastingverplichtingen

356

Totaal schulden

9.747

 

 

Verkochte netto-activa

13.658

Meerwaarde op verkoop

(in duizenden €)

 

Ontvangen geldmiddelen

37.080

Verkochte netto-activa

(13.658)

Effect van gecumuleerde omrekeningsverschillen overgeboekt uit het eigen vermogen

(731)

Kosten verbonden aan verkoop

(500)

Meerwaarde op verkoop

22.191

Netto inkomende kasstroom uit de verkoop van Fidelta

(in duizenden €)

 

Ontvangen geldmiddelen

37.080

Minus: afgestoten geldmiddelen en kasequivalenten

(7.884)

Totale ontvangen vergoeding, na aftrek van afgestoten geldmiddelen en kasequivalenten

29.196

Kosten verbonden aan verkoop

(500)

Inkomende kasstroom uit verkoop van Fidelta, na aftrek van afgestoten liquide middelen

28.696

Resultaten uit beëindigde activiteiten

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €, behalve aandelen en gegevens per aandeel)

2021

2020

Omzet fee-for-services

-

16.140

Totale netto-omzet

-

16.140

 

 

 

Meerwaarde op verkoop van dochterondernemingen

22.191

-

 

 

 

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

-

(7.685)

Algemene en administratieve kosten

-

(2.000)

 

 

 

Bedrijfswinst

22.191

6.455

 

 

 

Overige financiële opbrengsten

-

179

Overige financiële kosten

-

(176)

 

 

 

Winst voor belastingen

22.191

6.458

 

 

 

Belastingen

-

(893)

 

 

 

Nettowinst

22.191

5.565

 

 

 

Gewone winst per aandeel uit beëindigde activiteiten

0,34

0,09

Verwaterde winst per aandeel uit beëindigde activiteiten

0,34

0,08

Gewogen gemiddelde van de aandelen - Gewoon (in duizenden aandelen)

65.500

65.075

Gewogen gemiddelde van de aandelen - Verwaterd (in duizenden aandelen)

65.831

67.572

Kasstromen uit beëindigde activiteiten

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2021

2020

Netto kasstromen gegenereerd uit bedrijfsactiviteiten

-

7.173

Netto kasstromen gegeneerd uit/gebruikt bij (-) investeringsactiviteiten

28.696

(2.284)

Netto kasstromen gebruikt bij financieringsactiviteiten

-

(664)

Netto kasstromen uit beëindigde activiteiten

28.696

4.225