Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Geconsolideerde kasstroomoverzichten

(in duizenden €)

2021

2020

Toelichting

Nettoverlies van het jaar

(103.231)

(305.436)

 

 

 

 

 

Aanpassing voor niet-kas transacties

57.718

230.723

27

Aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom

11.227

4.067

27

Aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstroom

(28.847)

(2.472)

27

Wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten

23.337

(146.092)

27

Afname van over te dragen opbrengsten

(453.720)

(207.787)

25

 

 

 

 

Kasstroom gebruikt bij bedrijfsactiviteiten

(493.516)

(426.998)

 

 

 

 

 

Betaalde intresten

(12.540)

(9.033)

 

Ontvangen intresten

2.913

10.054

 

Betaalde inkomstenbelasting

(684)

(1.358)

 

 

 

 

 

Netto kasstromen gebruikt bij bedrijfsactiviteiten

(503.827)

(427.336)

 

 

 

 

 

Aankoop van materiële vaste activa

(54.205)

(42.522)

14

Aankoop van immateriële vaste activa

(3.674)

(48.793)

13

Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa

-

49

14

Aankoop van kortlopende financiële investeringen

(1.561.015)

(4.574.206)

19

Ontvangen intresten gerelateerd aan kortlopende financiële investeringen

12

3.500

19

Verkoop van kortlopende financiële investeringen

2.127.380

5.415.316

19

Inkomende kasstroom uit verkoop van dochterondernemingen, na aftrek van afgestoten liquide middelen

28.696

-

26

Aankoop van financiële activa

-

(2.681)

15

Ontvangsten uit de verkoop van financiële activa met reële waardeaanpassing in resultaat

4.045

6.626

15

 

 

 

 

Netto kasstromen gegenereerd uit investeringsactiviteiten

541.238

757.288

 

 

 

 

 

Betaling van leasingschulden

(7.190)

(6.247)

23

Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, uitoefening inschrijvingsrechten

3.314

28.287

21

 

 

 

 

Netto kasstromen gegeneerd uit/gebruikt bij (-) financieringsactiviteiten

(3.876)

22.040

 

 

 

 

 

Toename van geldmiddelen en kasequivalenten

33.535

351.994

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van het jaar

2.143.071

1.861.616

20

 

 

 

 

Toename van geldmiddelen en kasequivalenten

33.535

351.994

 

 

 

 

 

Effect van wisselkoersverschillen op kas- en kasequivalenten

56.763

(70.539)

 

 

 

 

 

Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van het jaar

2.233.368

2.143.071

20

 

31 december

 

(in duizenden €)

2021

2020

Toelichting

Kortlopende financiële investeringen

2.469.809

3.026.278

19

Geldmiddelen en kasequivalenten

2.233.368

2.135.187

20

Geldmiddelen en kasequivalenten opgenomen als activa bestemd voor verkoop

-

7.884

26

Kortlopende financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten

4.703.177

5.169.349

 

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze geconsolideerde financiële cijfers.