Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Materieel aspect 4: We hebben oog voor de omgeving, gezondheid en veiligheid

SDG 3 (icon)
SDG 8 (icon)
SDG 13 (icon)

Het is onze missie om innovatieve geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen op de meest duurzame manier aan patiënten met ernstige ziekten te leveren, met zorg voor de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van onze werknemers en met respect voor onze planeet door onze ecologische voetafdruk tot een minimum te beperken.

Om dit concreter te maken, hebben wij in 2021 een wereldwijd beleid inzake milieu, gezondheid en veiligheid (VGM) gepubliceerd, waarin de belangrijkste operationele richtlijnen zijn vastgelegd, met de nadruk op

1. Zorgen voor naleving van de regelgeving:

Aangezien wij actief zijn in een sterk gereguleerde sector die onderworpen is aan een reeks strikte wetten en voorschriften in verband met milieu-impact, welzijn en veiligheid van de werknemers, identificeren, evalueren en leven wij alle toepasselijke VGM-wetten na, in alle landen waar Galapagos actief is.

2. Groeiende duurzame operaties:

 • Om werkgerelateerde letsels en ziekte te voorkomen, zorgen wij voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden die zijn afgestemd op de specifieke aard van de VGM-risico’s waaraan werknemers en anderen worden blootgesteld;
 • Wij minimaliseren de koolstofvoetafdruk van de organisatie en het ontstaan van vervuiling en afval door onze activiteiten in onze gehele waardeketen;
 • Wij streven ernaar ons verbruik van natuurlijke hulpbronnen te verminderen en waar mogelijk duurzame bronnen te gebruiken;
 • Wij streven ernaar de gezondheids- en veiligheidsrisico’s waaraan onze werknemers en dienstverleners zijn blootgesteld, te evalueren en weg te nemen, om incidenten of ongevallen te voorkomen;
 • Wij bevorderen openheid en dialoog over VGM-aangelegenheden met onze werknemers, werknemersvertegenwoordigers en interne en externe belanghebbenden;
 • Wij leiden Galapagos-werknemers op, trainen hen, motiveren hen en betrekken hen erbij om op een veilige en milieuverantwoorde manier te werken, waarbij elke werknemer verantwoordelijk wordt gemaakt voor de bescherming van mens en milieu op en rond zijn werkplek.

Uit onze gezondheids- en veiligheidsprestatiegegevens voor 2021 blijkt dat er geen dodelijke ongevallen als gevolg van werkgerelateerde verwondingen of werkgerelateerde slechte gezondheid zijn gemeld, noch hebben we werkgerelateerde verwondingen met een hoog risico gehad.

In overeenstemming met de Global Reporting Initiative Standard 403 inzake gezondheid en veiligheid op het werk kunnen de volgende gegevens, die betrekking hebben op werknemers die bij Galapagos op de loonlijst staan, worden verstrekt:

Materieel aspect 4: onze realisaties in 2021

 • Terwijl een hybride werkbeleid werd aangeboden als leidraad voor teams om te beginnen werken in het 'Next Normal’ en te beslissen wat voor hen het beste werkt tijdens en na de pandemie, werden specifieke maatregelen om gezondheids- en veiligheidsrisico’s gerelateerd aan de pandemie te beperken besproken tijdens de nieuw opgerichte Cross-Site Operations Meeting. Deze besprekingen resulteerden in wereldwijde reisrichtlijnen, richtlijnen voor het organiseren en bijwonen van interne en externe evenementen, en gewoonten om de hygiëneregels consequent in het oog te houden. Dankzij een gedisciplineerde naleving werden de activiteiten in 2021 nauwelijks beïnvloed door de pandemie
 • De pandemie leidde ook tot meer aandacht voor lichamelijk en geestelijk welzijn, met als doel de werknemers optimale werkomstandigheden te bieden, of ze nu thuis of op een Galapagos-locatie werken. Specifieke acties waren onder meer: enquêtes om psychosociale risico’s vast te stellen, opleidingssessies voor het lijnmanagement om vroege symptomen van burn-out te herkennen, een geldelijke toelage om thuis een professionele werkomgeving te helpen installeren en onderhouden, ergonomische opleidingssessies om de werkplekken thuis te optimaliseren, alsook mindfulness-sessies. Een eerste vrijwillige, wereldwijde vaccinatiecampagne tegen de seizoensgriep werd met succes gelanceerd
 • Er werden bijkomende gezamenlijke gezondheids- en veiligheidscomités opgericht om ervoor te zorgen dat mogelijke problemen proactief worden aangepakt en dat voorgestelde programma’s op constructieve wijze worden uitgedaagd en geoptimaliseerd
 • We ondersteunden nieuwe activiteiten in zes landen om onze commercialiseringinspanningen te ondersteunen in hun groei als onderdeel van een algemene commerciële ambitie in Europa, door een netwerk van VGM-experts op te zetten die landspecifiek advies geven over de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers
 • In deze context hebben wij onze product stewardship-capaciteiten versterkt om te voldoen aan alle vereisten inzake Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH)
 • Criteria met betrekking tot sociale en milieuduurzaamheid zijn opgenomen in de selectieprocedures voor belangrijke leveranciers zoals leveranciers van facility management en contractuele productieorganisaties, alsmede in het ontwerp van nieuwe faciliteiten (waar BREEAM-1 en WELL2-richtlijnen worden toegepast), en waar nodig wordt gestreefd naar certificering

Toekomstige ambities

 • Als onderdeel van onze MVO-strategie zullen wij een langetermijnambitie, kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen en een strategie voor de uitvoering definiëren die gericht zijn op het optimaliseren van de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers, het bevorderen van een circulaire denkwijze en het minimaliseren van onze koolstofvoetafdruk in onze gehele waardeketen. Wij zullen relevante prestatie-indicatoren vaststellen om de vooruitgang die wij boeken te meten. Deze zullen opgenomen worden in toekomstige verslagen
 • Ter ondersteuning hiervan zullen wij op globaal en lokaal niveau specifieke ‘Planet’- en ‘Wellbeing’-werkstromen op gang brengen om de strategieën mede op te stellen en uit te voeren, waarbij wij ook gebruik zullen maken van bestaande initiatieven zoals ‘Next Ways of Working
 • Om het bewustzijn te vergroten en de betrokkenheid te stimuleren, beginnen we met de viering van de Wereldveiligheidsdag van de Verenigde Naties op 28 april en de Wereldmilieudag op 5 juni.
 • Wij zullen onze ecologische voetafdruk bepalen, met de nadruk op scope 1, 2 en 3 koolstofemissies, waterverbruik en afvalbeheer
 • Wij zullen alle overeengekomen ambities, doelstellingen en initiatieven opnemen in onze VGM-managementsystemen die erop gericht zijn alle daarmee samenhangende risico’s te beperken
 • Wij zullen met name onze processen met betrekking tot reactie op noodsituaties, onderhoudsbeheer en contractantenbeheer herzien, en deze integreren in een nieuw opgezet gegevensbeheersysteem

1 1BREEAM is een diepgaande duurzaamheidsbeoordeling voor masterplanningsprojecten, infrastructuur en gebouwen. Het erkent en weerspiegelt de waarde in beter presterende activa over de gehele levenscyclus van de gebouwde omgeving, van nieuwbouw tot in gebruik en renovatie.

2 2De WELL-bouwnorm gaat uit van een holistische benadering van gezondheid in de gebouwde omgeving, waarbij wordt gekeken naar gedrag, werking en ontwerp, en is een op prestaties gebaseerd systeem voor het meten, certificeren en controleren van kenmerken van de gebouwde omgeving die van invloed zijn op de menselijke gezondheid en het menselijk welzijn, via lucht, water, voeding, licht, fitness, comfort en geest.