Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Geconsolideerde balans

 

31 december

 

(in duizenden €)

2021

2020

Toelichting

Activa

 

 

 

 

 

 

 

Immateriële vaste activa

60.103

67.565

13

Materiële vaste activa

137.512

103.378

14

Uitgestelde belastingvorderingen

4.032

4.475

22

Langlopende handelsvorderingen

-

50.000

18

Langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

127.186

111.624

16

Overige langlopende activa

2.473

11.343

15

Vaste activa

331.306

348.384

 

 

 

 

 

Voorraden

20.569

36

17

Handels- en overige vorderingen

111.337

148.418

18

Kortlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

16.827

24.104

16

Kortlopende financiële investeringen

2.469.809

3.026.278

19

Geldmiddelen en kasequivalenten

2.233.368

2.135.187

20

Overige vlottende activa

9.945

11.917

18

Vlottende activa uit voortgezette activiteiten

4.861.854

5.345.941

 

 

 

 

 

Activa bestemd voor verkoop

-

23.406

26

 

 

 

 

Totaal vlottende activa

4.861.854

5.369.347

 

 

 

 

 

Totaal activa

5.193.160

5.717.731

 

 

 

 

 

Eigen vermogen en schulden

 

 

 

 

 

 

 

Aandelenkapitaal

292.075

291.312

21

Uitgiftepremies

2.730.391

2.727.840

21

Overige reserves

(10.177)

(10.907)

 

Omrekeningsverschillen

(1.722)

(3.189)

 

Overgedragen verlies

(367.205)

(334.701)

 

Totaal eigen vermogen

2.643.362

2.670.355

 

 

 

 

 

Pensioenverplichtingen

11.699

14.996

 

Langlopende leasingschulden

19.655

23.035

23

Overige langlopende schulden

7.135

8.096

24

Langlopende over te dragen opbrengsten

1.944.836

2.365.974

25

Langlopende schulden

1.983.325

2.412.101

 

 

 

 

 

Kortlopende leasingschulden

7.204

6.401

23

Handels- en overige schulden

137.418

172.386

24

Belastingverplichtingen

1.782

1.248

11

Kortlopende financiële instrumenten

204

3.164

9

Kortlopende over te dragen opbrengsten

419.866

443.159

25

Kortlopende schulden uit voortgezette activiteiten

566.474

626.357

 

 

 

 

 

Schulden direct gerelateeerd aan activa bestemd voor verkoop

-

8.917

26

Totaal kortlopende schulden

566.474

635.274

 

 

 

 

 

Totaal schulden

2.549.798

3.047.375

 

Totaal eigen vermogen en schulden

5.193.160

5.717.731

 

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze geconsolideerde financiële cijfers.