Comités

Comités
CSR rapport

Auditcomité

Leden auditcomité

Functie

Onafhankelijk bestuurder(1)

Aanwezigheidsgraad

Howard Rowe

Voorzitter

100%

Mary Kerr

Lid

100%

Peter Guenter

Lid

100%

(1)

Onafhankelijke bestuurder conform artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en 2020 Code

De taak van het auditcomité bestaat in het opvolgen van financiële rapportering en het verifiëren van financiële data, het waarborgen van de integriteit van de financiële verslaggeving, het opvolgen van interne controlemechanismen, het evalueren en verifiëren van systemen van risicobeheer, het opvolgen van interne en externe auditactiviteiten, het nazicht, de monitoring en de beoordeling van de onafhankelijkheid en de prestaties van de commissaris en de raad van toezicht in kennis stellen van het resultaat van de wettelijke controle. Het auditcomité bespreekt ook initiatieven op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, zoals opgenomen in het CSR-rapport, dat de niet-financiële informatie bevat die vereist is door de artikelen 3:6 §4 en 3:32 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Het auditcomité bestond op het einde van 2020, zoals weergegeven in bovenstaande tabel, uit de volgende drie leden van de raad van toezicht: Dhr. Rowe (voorzitter), Dr. Kerr en Dhr. Guenter. Alle leden van het auditcomité zijn niet-uitvoerende bestuurders en de meerderheid is onafhankelijk in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en bepaling 3.5 van de 2020 Code. De voorzitter is een onafhankelijke, niet-uitvoerende bestuurder. Alle leden van het auditcomité hebben een uitgebreide expertise in de sector van de levenswetenschappen. Dhr. Rowe heeft een uitgebreide expertise in financiële aangelegenheden (met inbegrip van algemene boekhouding en financiële rapportering) en aangelegenheden van audit, interne controle en risicobeheersing. De andere leden hebben eveneens aanzienlijke ervaring in deze materies.

In 2020 werden zeven vergaderingen gehouden door het auditcomité waarin aangelegenheden werden behandeld als, onder meer, nazicht van audit, risicomanagement, toezicht op financiële verslaggeving, de opvolging van interne en externe controlesystemen die voldoen aan de vereisten van de Amerikaanse Sarbanes-Oxley regelgeving en de beoordeling van de noodzaak tot invoering van een formele interne auditfunctie. Het auditcomité treedt op als collegiaal orgaan. De globale aanwezigheidsgraad bij vergaderingen van het auditcomité tijdens het jaar 2020 bedroeg 100%, aangezien de aanwezigheidsgraad van alle leden 100% was. Bepaalde vergaderingen werden gehouden in aanwezigheid van de commissaris.

Benoemings- en remuneratiecomité

Leden benoemings- en remuneratiecomité

Functie

Onafhankelijk bestuurder(1)

Aanwezigheidsgraad

Rajesh Parekh

Voorzitter

 

100%

Katrine Bosley

Lid

67%(4)

Howard Rowe(2)

Lid

100%

Elisabeth Svanberg(3)

Lid

100%

(1)

Onafhankelijke bestuurder conform artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en 2020 Code

(2)

Lid van het benoemings- en remuneratiecomité tot 28 april 2020

(3)

Lid van het benoemings- en remuneratiecomité vanaf 28 april 2020

(4)

Mevr. Bosley kon in 2020 wegens ziekte niet deelnemen aan één van de drie vergaderingen van het benoemings- en remuneratiecomité

Het benoemings- en remuneratiecomité heeft een dubbele taak: enerzijds het geven van aanbevelingen aan de raad van toezicht m.b.t. het verloningsbeleid van Galapagos en de vergoeding van leden van de raad van toezicht en van de directieraad, anderzijds het selecteren van de juiste kandidaten en het formuleren van aanbevelingen aan de raad van toezicht i.v.m. de benoeming van leden van de raad van toezicht en de directieraad.

Het benoemings- en remuneratiecomité bestond, zoals weergegeven in bovenstaande tabel, op het einde van 2020 uit de volgende drie niet-uitvoerende bestuurders: Dr. Parekh (voorzitter), Mevr. Bosley en Dr. Svanberg. Dr. Svanberg verving Dhr. Rowe vanaf 28 april 2020. De meerderheid van hen is onafhankelijk lid van de raad van toezicht in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en bepaling 3.5 van de 2020 Code. Het comité heeft de nodige expertise op het gebied van het remuneratiebeleid.

Het benoemings- en remuneratiecomité komt minstens twee keer per jaar samen. In 2020 heeft het benoemings- en remuneratiecomité drie vergaderingen gehouden, onder andere inzake materies zoals de toekenning van inschrijvingsrechten, RSU’s en bonussen, de benoeming en remuneratie van leden van de raad van toezicht, de benoeming en remuneratie van leden van de directieraad, loonsverhogingen, de wetgevende wijzigingen aan de bezoldigingsregels en het remuneratiebeleid van Galapagos. Het benoemings- en remuneratiecomité treedt op als een collegiaal orgaan. De aanwezigheidsgraad bij vergaderingen van het benoemings- en remuneratiecomité tijdens het jaar 2020 wordt voor elk lid weergegeven in de bovenstaande tabel. De CEO nam deel aan de vergaderingen van dit comité wanneer de remuneratie van de andere leden van de directieraad werd behandeld.