Enkelvoudige jaarrekening

Enkelvoudige jaarrekening
CSR rapport
Resultatenrekening

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2020

2019

 

 

 

Omzet

558.798

902.817

Geproduceerde vaste activa

460.802

399.874

Andere bedrijfsopbrengsten

17.407

21.655

 

 

 

Bedrijfsopbrengsten

1.037.007

1.324.346

 

 

 

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

(10.349)

(7.522)

Diensten en andere goederen

(543.041)

(444.088)

Bezoldiging, sociale lasten en pensioenen

(59.947)

(52.231)

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa

(467.807)

(403.311)

Toename van de voorzieningen

(11.210)

-

Andere bedrijfskosten

(53.495)

(23.301)

Niet-recurrente bedrijfskosten

(105)

(38)

 

 

 

Bedrijfswinst/verlies (-)

(108.947)

393.855

 

 

 

Financiële opbrengsten

25.787

27.511

Niet-recurrente financiële opbrengsten

5.476

-

Financiële kosten

(139.863)

(63.967)

 

 

 

Winst/verlies (-) voor belastingen

(217.548)

357.399

 

 

 

Belastingen

21.577

21.619

 

 

 

Winst/verlies (-) van het boekjaar

(195.971)

379.018

 

 

 

Overgedragen verlies van het vorige boekjaar

(80.528)

(459.547)

 

 

 

Over te dragen verliezen

(276.499)

(80.528)

Balans

 

31 december

(in duizenden €)

2020

2019

Activa

 

 

 

 

 

Vaste activa

258.820

147.221

Immateriële vaste activa

54.806

11.137

Materiële vaste activa

14.544

9.507

Financiële vaste activa

61.183

64.361

Langlopende handels- en andere vorderingen

128.287

62.215

 

 

 

Vlottende activa

5.340.351

5.856.271

Voorraden

355

252

Handels- en overige vorderingen

207.387

88.623

Over te dragen kosten

9.723

4.103

Verkregen opbrengsten

572

3.710

Geldmiddelen en kasequivalenten

5.122.314

5.759.583

Totaal activa

5.599.171

6.003.491

 

 

 

Eigen vermogen en schulden

 

 

 

 

 

Eigen vermogen

2.729.348

2.897.031

Aandelenkapitaal en reserves

353.819

349.789

Uitgiftepremies

2.652.028

2.627.771

Overgedragen verlies

(276.499)

(80.528)

 

 

 

Schulden

2.869.823

3.106.459

Schulden op meer dan één jaar

11.211

3.361

Voorzieningen

11.211

-

Overige lange termijn schulden

-

3.361

Schulden op ten hoogste één jaar

2.858.613

3.103.098

Handels- en andere schulden

217.868

227.243

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

12.780

12.061

Toe te rekenen kosten

1.149

1.089

Over te dragen opbrengsten

2.626.816

2.862.705

Totaal eigen vermogen en schulden

5.599.171

6.003.491

De enkelvoudige jaarrekening van Galapagos NV werd opgesteld in overeenstemming met de Belgische boekhoudregels, alsmede met de wettelijke en reglementaire voorschriften. Ze toont een negatief resultaat. Het boekjaar 2020 werd afgesloten met een verlies van €196,0 miljoen, vergeleken met een winst van €379,0 miljoen in 2019. De enkelvoudige jaarrekening van Galapagos NV toont gecumuleerde verliezen van €276,5 miljoen per 31 december 2020. We verwijzen naar de Continuïteitsverklaring voor de rechtvaardiging van de toepassing van de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit.

Conform normale gebruiken heeft Galapagos NV verklaringen en garanties gegeven die beperkt zijn in bedrag en in de tijd.