Geconsolideerde kasstroomoverzichten

Geconsolideerde jaarrekening
CSR rapport

(in duizenden €)

2020

2019

Toelichting

Nettowinst/verlies (-) van het jaar

(305.436)

149.845

 

 

 

 

 

Aanpassing voor niet-kas transacties

230.723

248.027

26

Aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom

4.067

(7.731)

26

Aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstroom

(2.472)

(5.061)

26

Wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten

(146.092)

12.698

26

Toename/afname (-) van over te dragen opbrengsten

(207.787)

2.804.202

24

 

 

 

 

Kasstroom gegenereerd uit/gebruikt bij (-) bedrijfsactiviteiten

(426.998)

3.201.980

 

 

 

 

 

Betaalde intresten

(9.033)

(1.158)

 

Ontvangen intresten

10.054

7.852

 

Betaalde inkomstenbelasting

(1.358)

(57)

 

 

 

 

 

Netto kasstromen gegenereerd uit/gebruikt bij (-) bedrijfsactiviteiten

(427.336)

3.208.617

 

 

 

 

 

Aankoop van materiële vaste activa

(42.522)

(22.385)

14

Aankoop van immateriële vaste activa

(48.793)

(23.300)

13

Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa

49

-

14

Aankoop van korte termijn financiële investeringen

(4.574.206)

(4.787.284)

18

Ontvangen intresten gerelateerd aan korte termijn financiële investeringen

3.500

5.059

18

Verkoop van korte termijn financiële investeringen

5.415.316

1.063.344

18

Aankoop van financiële activa

(2.681)

(177)

15

Ontvangsten uit de verkoop van financiële activa met reële waardeaanpassing in resultaat

6.626

82

15

 

 

 

 

Netto kasstromen gegenereerd uit/gebruikt bij (-) investeringsactiviteiten

757.288

(3.764.660)

 

 

 

 

 

Betaling van leasingschulden

(6.247)

(5.091)

22

Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, bruto

-

960.087

20

Betaalde kosten gerelateerd aan verhoging van kapitaal en uitgiftepremies

-

(4.447)

20

Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, uitoefening van inschrijvingsrechten

28.287

17.167

20

Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, uitoefening van warrant A door Gilead

-

368.035

20

 

 

 

 

Netto kasstromen gegenereerd uit financieringsactiviteiten

22.040

1.335.751

 

 

 

 

 

Toename van geldmiddelen en kasequivalenten

351.994

779.708

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van het jaar

1.861.616

1.290.796

19

 

 

 

 

Transfer naar korte termijn financiële investeringen

-

(198.922)

 

 

 

 

 

Toename van geldmiddelen en kasequivalenten

351.994

779.708

 

 

 

 

 

Effect van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten

(70.539)

(9.966)

 

 

 

 

 

Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van het jaar

2.143.071

1.861.616

19

 

31 december

 

(in duizenden €)

2020

2019

Toelichting

Korte termijn financiële investeringen

3.026.278

3.919.216

18

Geldmiddelen en kasequivalenten

2.135.187

1.861.616

19

Geldmiddelen en kasequivalenten ingedeeld als activa bestemd voor verkoop

7.884

 

25

Korte termijn financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten

5.169.349

5.780.832

 

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze geconsolideerde financiële cijfers.