25. Beëindigde activiteiten

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
CSR rapport

Op 23 november 2020 hebben we een verkoopovereenkomst afgesloten met Selvita S.A. voor de verkoop van de aandelen van Fidelta d.o.o. (onze fee-for-service activiteit). Daar het netto-actief van onze fee-for-service activiteit eerder zal terugverdiend worden door een verkooptransactie dan door voortgezet gebruik, hebben we deze activa en de hieraan verbonden schulden voorgesteld als ‘bestemd voor verkoop’ in onze jaarrekening van 31 december 2020.

Op 4 januari 2021 werd de transactie voltrokken voor een totale vergoeding van €37,1 miljoen (inclusief de gebruikelijke vereffeningen van cash en werkkapitaal). Fidelta zal drug discovery diensten blijven leveren aan ons gedurende de volgende vijf jaar, onze aankoopverplichtingen lopen op tot een totaal van €27,0 miljoen.

Activa bestemd voor verkoop worden gewaardeerd aan hun boekwaarde, die lager ligt dan reële waarde na aftrek van de verkoopkosten.

Daar we verwachten diensten te blijven aankopen van Fidelta na het afsluiten van de transactie, hebben we intragroep omzet en kosten geëlimineerd in de beëindigde activiteiten.

(i) Resultatenrekening

 

Jaareinde 31 december

(duizenden €, behalve aandelen- en gegevens per aandeel)

2020

2019

Omzet

16.140

10.084

Overige opbrengsten

-

8

Totale bedrijfsopbrengsten

16.140

10.092

 

 

 

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

(7.685)

(7.229)

Algemene en administratieve kosten

(2.000)

(1.319)

Totale bedrijfskosten

(9.685)

(8.548)

 

 

 

Bedrijfswinst

6.455

1.544

 

 

 

Overige financiële opbrengsten

179

93

Overige financiële kosten

(176)

(102)

 

 

 

Winst voor belastingen

6.458

1.535

 

 

 

Belastingen

(893)

(379)

 

 

 

Nettowinst

5.565

1.156

 

 

 

Gewone winst per aandeel uit beëindigde activiteiten

0,09

0,02

Verwaterde winst per aandeel uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

0,08

0,02

Gewogen gemiddeld aantal aandelen (in duizenden aandelen)

65.075

57.614

Gewogen gemiddelde van de aandelen – Verwaterd (in duizenden aandelen)

67.572

60.112

(ii) Balans

In het kader van beëindigde activiteiten werden de volgende activa en schulden opgenomen als bestemd voor verkoop.

(in duizenden €)

2020

Immateriële vaste activa

21

Materiële vaste activa

10.050

Overige vaste activa

160

Handels- en overige vorderingen

4.428

Geldmiddelen en kasequivalenten

7.884

Overige vlottende activa

863

Totaal activa bestemd voor verkoop

23.406

 

 

Lange termijn leasingschulden

4.115

Overige lange termijn schulden

70

Handels- en overige schulden

3.649

Korte termijn leasingschulden

727

Belastingverplichtingen

356

Schulden direct gerelateeerd aan activa bestemd voor verkoop

8.917

 

 

Netto-actief

14.488

(iii) Kasstroomoverzicht

(in duizenden €)

2020

2019

Netto kasstromen gegenereerd uit bedrijfsactiviteiten

7.173

2.911

Netto kasstromen gebruikt bij investeringsactiviteiten

(2.284)

(1.350)

Netto kasstromen gebruikt bij in financieringsactiviteiten

(664)

(709)

Netto kasstromen uit beëindigde activiteiten

4.225

852