17. Handelsvorderingen en overige vorderingen en andere vlottende activa

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
CSR rapport

 

31 december

(in duizenden €)

2020

2019

Langlopende handelsvorderingen

50.000

-

Handelsvorderingen

134.632

39.603

Vooruitbetalingen

219

292

Overige vorderingen

13.568

14.114

Handels- en overige vorderingen

148.418

54.009

Voorraden

355

255

Verworven opbrengsten

1.096

4.443

Over te dragen kosten

10.502

4.439

Overige vlottende activa

11.953

9.138

Totaal handels- en overige vorderingen & overige vlottende activa

210.371

63.147

Langlopende en kortlopende handels- en overige vorderingen namen voornamelijk toe door de uitstaande vordering per 31 december 2020 van €160,0 miljoen op Gilead gerelateerd aan de recent heronderhandelde overeenkomst van december 2020 inzake filgotinib. We verwijzen naar toelichting 2 Samenvatting van een significante transactie voor meer details.

De boekwaarde van de handelsvorderingen en overige vorderingen benadert hun reële waarde.

Overige vlottende activa omvatten voornamelijk verworven opbrengsten uit subsidieprojecten en over te dragen kosten.

Per 31 december 2020 hadden we geen voorziening voor verwachte kredietverliezen.