11. Winstbelastingen

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
CSR rapport

De volgende tabel geeft een overzicht van de belastingen erkend in de resultatenrekening voor de boekjaren eindigend op 31 december 2020 en 2019:

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2020

2019

Belastingen

(1.069)

(1.372)

Uitgestelde belastingen

(157)

1.537

Totaal inkomstenbelasting

(1.226)

165

Belastingen, bestaande uit vennootschapsbelasting, en uitgestelde belastingen waren gerelateerd aan dochterondernemingen die werken op een cost plus basis.

Belastingverplichtingen

De volgende tabel geeft een overzicht van de belastingverplichtingen in de balans op 31 december 2020 en 2019:

 

31 december

(in duizenden €)

2020

2019

Te betalen belastingen

1.248

2.037

Totaal belastingverplichtingen

1.248

2.037

De belastingverplichtingen op 31 december 2020 hadden voornamelijk betrekking op de erkenning van belastingverplichtingen voor dochterondernemingen die opereren op een cost plus basis.

Belastingen in de resultatenrekening

Voor de toelichting hieronder werd de vennootschapsbelasting berekend aan 25% (2019: 29,58%) – het geldende belastingtarief in België – op de geschatte belastbare winst van het boekjaar. Het toegepaste belastingtarief voor andere rechtsgebieden was het belastingtarief dat in deze respectieve territoriale rechtsgebieden op het geschatte belastbare resultaat van het boekjaar van toepassing is.

 

Jaar eindigend op 31 december

(in duizenden €)

2020

2019

Winst/verlies (-) voor belastingen

(309.775)

148.525

Verwachte inkomstenbelasting, berekend aan de hand van het Belgische wettelijke belastingtarief op de boekhoudkundige winst/verlies (-) voor belastingen (theoretisch)

(77.444)

43.934

Belastingkosten/opbrengsten (-) in resultatenrekening (effectief)

1.226

(165)

Te verklaren verschil in belastingkosten/opbrengsten

78.670

(44.097)

 

 

 

Impact van belastingtarieven in andere jurisdicties

184

960

Impact van niet-belastbare opbrengsten

(10.196)

(13.079)

Impact van kosten van op aandelen gebaseerde vergoedingen zonder fiscale impact

19.990

10.318

Impact van kosten/opbrengsten (-) zonder fiscale impact

(639)

53.394

Impact van niet-aftrekbare kosten

1.053

724

Impact van erkenning van eerdere niet-opgenomen uitgestelde belastingvorderingen

(475)

(2.286)

Impact van opname en terugname van fiscale verliezen

(150)

(136)

Impact van onder- of overwaardering van provisies in vorige periodes

(25)

30

Impact van niet-erkenning van uitgestelde belastingvorderingen

69.141

47.413

Impact van niet-erkenning van eerdere opgenomen uitgestelde belastingvorderingen

157

-

Effect van het gebruik van investeringsaftrek

(370)

-

Effect van het gebruik van IID

-

(141.435)

Totaal verklaringen

78.670

(44.097)

Niet-belastbare opbrengsten voor de boekjaren eindigend op 31 december 2020 en 2019 omvatten niet-belastbare subsidies en belastingkredieten. De kosten/opbrengsten (–) zonder fiscale impact voor de boekjaren eindigend 31 december 2020 en 2019 bestonden voornamelijk uit de reële waardeaanpassingen van de afgeleide financiële verplichtingen gerelateerd aan de share subscription agreement en de warrants toegekend aan Gilead in 2019 (zie toelichting 9).