27. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
CSR rapport

Contractuele verplichtingen

Wij hebben huurovereenkomsten aangegaan voor kantoren, laboratoria en wagens. Als gevolg van de toepassing van IFRS 16 Lease-overeenkomsten op 1 januari 2019 worden de huurverplichtingen die binnen het toepassingsgebied van de nieuwe standaard vallen, nu onder leasingschulden in de balans vermeld en niet meer apart als contractuele leaseverplichtingen buiten de balans. We verwijzen naar toelichting 22 voor een detail van de leasingschulden.

Op 31 december 2020 bezaten wij de volgende minimale aankoopverplichtingen, die vervallen als volgt:

(in duizenden €)

Totaal

Minder dan
1 jaar

1 – 3 jaar

3 – 5 jaar

Meer dan
5 jaar

Aankoopverplichtingen

347.873

271.922

73.009

2.870

72

Op 31 december 2019 bezaten wij de volgende minimale aankoopverplichtingen, die vervallen als volgt:

(in duizenden €)

Totaal

Minder dan
1 jaar

1 – 3 jaar

3 – 5 jaar

Meer dan
5 jaar

Aankoopverplichtingen

251.670

175.006

70.675

5.989

-

Op 31 december 2019 hadden we twee leasingakkoorden afgesloten die nog niet in werking waren getreden. De totale toekomstige uitgaande kasstromen voor leases die nog niet begonnen waren, waren als volgt:

(in duizenden €)

Totaal

Minder dan
1 jaar

1 – 3 jaar

3 – 5 jaar

Meer dan
5 jaar

Niet begonnen leaseverplichtingen

8.986

5.793

1.502

1.502

188

Bijkomend aan de tabellen hierboven hebben we een contractuele verplichting tot het delen van kosten in het kader van onze samenwerkingsovereenkomst met Gilead inzake filgotinib. De contractuele verplichtingen tot het delen van kosten bedroegen €614,1 miljoen per 31 december 2019.

Op 31 december 2020, na de recente hernegotiatie van de filotinib samenwerking, bedroeg onze inschatting van deze contractuele verplichting tot het delen van kosten €493,4 miljoen; hiervan werd in de tabellen hierboven per 31 december 2020 €18,1 miljoen (€27,5 miljoen per 31 december 2019) onder directe aankoopverplichtingen opgenomen.