Totale remuneratie

Remuneratieverslag
CSR rapport

Lid van de directieraad

Vaste remuneratie

Variabele remuneratie

Totale remuneratie

Verhouding vaste en variabele vergoeding

Basissalaris

Overige componenten(1)

Pensioen

één jaar variabele(2)

Meerjarige variabele

Vested RSU's

Toegekende Inschrijvings­rechten(3)

Onno van de Stolpe(4)

€ 618.000

€ 37.563

€ 90.000

€ 140.400

€ 1.205.820

€ -

€ 2.091.784

Vast: 35,64%
Variabel: 64,36%

Bart Filius

€ 416.500

€ 24.446

€ 60.000

€ 67.206

€ 844.131

€ -

€ 1.412.283

Vast: 35,47%
Variabel: 64,53%

Andre Hoekema

€ 366.750

€ 32.226

€ 54.000

€ 58.440

€ -

€ -

€ 511.416

Vast: 88.57%
Variabel: 11.43%

Piet Wigerinck

€ 412.000

€ 14.409

€ 60.000

€ 55.518

€ 844.131

€ -

€ 1.386.058

Vast: 35,09%
Variabel: 64,91%

Walid Abi-Saab

€ 412.000

€ 14.965

€ 60.000

€ 55.518

€ 844.131

€ -

€ 1.386.614

Vast: 35,12%
Variabel: 64,88%

Michele Manto

€ 325.000

€ 14.509

€ 48.750

€ 55.518

€ 241.126

€ -

€ 684.903

Vast: 56,69%
Variabel: 43,31%

(1)

Andere componenten zijn de waarde van de toegekende vergoedingen, zoals een bedrijfswagen, belastingadviesdiensten, ziektekosten- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

 

 

 

 

 

 

 

(2)

De één jaar variabele is de kortetermijnbonus die aan elk lid van de directieraad voor het betreffende jaar wordt toegekend

 

 

 

 

 

 

 

(3)

De waarde van de inschrijvingsrechten toegekend tijdens het boekjaar 2020 is berekend op basis van de vergelijking van de uitoefenprijs met de gemiddelde aandelenkoers van het aandeel op Euronext Brussel en Amsterdam gedurende het boekjaar 2020

 

 

 

 

 

 

 

(4)

Het basissalaris van Dhr. Onno van de Stolpe bedraagt €618.000, waarvan €18.859,44 in de vorm van pensioenbijdragen. Het bedrag van €90.000 vermeldt onder de kolom "pensioen" is exclusief het bedrag van €18.859,44, dat deel uitmaakt van het vast basissalaris van Dhr. Onno van de Stolpe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

­

 

 

 

 

 

 

Vaste vergoeding

De raad van toezicht besliste, voor de CEO op aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité en voor de andere leden van de directieraad op voorstel van de CEO, dat voor het boekjaar 2020 elk lid van de directieraad het basissalaris (brutobedrag) zou ontvangen zoals vermeld in bovenstaande tabel. Deze vaste vergoeding is een basissalaris dat is afgestemd op de verantwoordelijkheden, de relevante ervaring en competenties, in overeenstemming met de gangbare vergoedingen binnen de markt voor gelijkaardige functies.

Variabele vergoeding

Het beleid van Galapagos bestaat erin om een aantal langetermijnvergoedingen toe te kennen op basis van de individuele prestaties gedurende het prestatiejaar, waarbij ook rekening wordt gehouden met de individuele impact op waardecreatie op lange termijn. Bonussen bestaan zowel uit een cash component op korte termijn als een RSU-component op lange termijn. De leden van de directieraad kregen in 2020 ook inschrijvingsrechten aangeboden.

Conform ons remuneratiebeleid kan de cash bonus van de CEO maximaal 75% bedragen van het vaste gedeelte van zijn jaarvergoeding voor het jaar waarvoor de bonus wordt toegekend. Het totale bedrag van de bonussen van de andere leden van de directieraad kan maximaal 50% bedragen van het totale bedrag van het vaste gedeelte van hun remuneratie voor het jaar waarvoor de bonus wordt toegekend. Een equivalent aantal RSU’s zal worden toegekend aan de CEO en de andere leden van de directieraad krachtens het RSU Annual Long-Term Incentive Plan.

(a) Variabele kortetermijnvergoeding

De raad van toezicht heeft een algemene verwezenlijking van 60% (van een maximum van 100%) vastgesteld ten opzichte van de groepsdoelstellingen voor 2020. Factoren die de verwezenlijking van de doelstellingen bemoeilijkten waren onder meer de actuele cash burn die hoger was dan de interne verwachte doelstelling, het niet behalen van mijlpaalbetalingen in de VS na de ontvangst van Gilead van de CRL van de FDA voor RA en de algehele vertraging in de tijdschema’s van programma’s door COVID-19.

De directieraad bepaalde midden 2020 dat op het niveau van de departementen enkele aanpassingen aan de doelstellingen zouden gebeuren wegens de impact van COVID-19; er zijn geen aanpassingen gebeurd aan de doelstellingen op bedrijfsniveau. De directieraad hield zich daarom op bedrijfsniveau strikt aan de doelstellingen voor 2020 van vóór de pandemie.

Overigens heeft de raad van toezicht, meer in het algemeen rekening houdend met de prestaties van de onderneming in 2020, bepaald dat een funding van 30%, in plaats van het 60% verwezenlijkingsniveau, passend zou zijn voor de leden van de directieraad. De raad van toezicht hield, voor de CEO op aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité en voor de andere leden van de directieraad op voorstel van de CEO, rekening met dit niveau van funding en met de individuele prestaties van leden van de directieraad om de individuele bedragen van de cash bonussen voor 2020 te bepalen, die in de bovenstaande totale remuneratietabel zijn uiteengezet: Dhr. Onno van de Stolpe (€ 140.400; 22,50% van zijn 2020 basissalaris), Dhr. Bart Filius (€ 67.206; 15,93% van zijn 2020 basissalaris), Dr. Andre Hoekema (€ 58.440; 15,84% van zijn 2020 basissalaris), Dr. Piet Wigerinck (€ 55.518; 13,35% van zijn 2020 basissalaris), Dr. Walid Abi-Saab (€ 55.518; 13,35% van zijn 2020 basissalaris) en Dhr. Michele Manto (€ 55.518; 17,08% van zijn 2020 basissalaris). Deze 2020 cash bonussen zullen worden uitbetaald in april 2021 en een equivalent van het bedrag van de cash bonus in RSU’s zal aan ieder lid van de directieraad worden toegekend krachtens het 2021 RSU Annual Long-Term Incentive Plan als variabele langetermijnvergoeding.

(b) Variabele langetermijnvergoeding

In 2020 kregen de leden van de directieraad nieuwe inschrijvingsrechten aangeboden onder het Inschrijvingsrechtenplan 2020. Elk van hen aanvaardde het volgende aantal inschrijvingsrechten: Dhr. Onno van de Stolpe: 85.000 inschrijvingsrechten, Dhr. Bart Filius: 50.000 inschrijvingsrechten, Dr. Piet Wigerinck en Dr. Walid Abi-Saab: elk 40.000 inschrijvingsrechten en Dr. Andre Hoekema en Dhr. Michele Manto: elk 30.000 inschrijvingsrechten. Verder wordt verwezen naar de Aandelengerelateerde remuneratie, die onder meer een beschrijving bevat van de toekenning van inschrijvingsrechten in 2020.

De tabel met de totale remuneratie hierboven geeft de waarde weer van het aantal RSU’s die gevest zijn in 2020 en zijn uitbetaald aan elk lid van de directieraad. Elke RSU vertegenwoordigt het recht om, naar keuze van Galapagos, één Galapagos aandeel of een equivalent bedrag in cash te ontvangen gebaseerd op het volumegewogen gemiddelde van de koers van het Galapagos aandeel op Euronext Brussel gedurende de 30 kalenderdagen voorafgaand aan de betrokken vestingdatum.

Als deel van de variabele langetermijnvergoeding, zal een equivalent van het bedrag van de 2020 cash bonus in RSU’s (op basis van de gemiddelde aandelenkoers van het Galapagos-aandeel op Euronext Amsterdam in de maand april 2021) worden toegekend aan de directieraadleden onder het 2021 RSU Annual Long-Term Incentive Plan.

Voor een beschrijving van de RSU’s die zijn toegekend aan de leden van de directieraad in 2020 verwijzen we naar de Aandelengerelateerde remuneratie. Dit onderdeel zet tevens de voornaamste kenmerken uiteen van de verschillende RSU-plannen uitgegeven door Galapagos aan de leden van de directieraad in 2019 en 2020.

Het uitgestelde gedeelte van 50% van de bonus die werd toegekend voor boekjaar 2017 is volledig verbeurd en niet uitbetaald in 2020 als gevolg van de prestatie van de aandelenkoers van Galapagos over de periode 2017-2020 ten opzichte van de Next Biotech Index (waarin koersen worden bijgehouden van biotechbedrijven die genoteerd zijn op Euronext) overeenkomstig de regels van het Senior Management Bonus Scheme.

Pensioen en overige componenten

Daarenboven genieten de leden van de directieraad van een aantal voordelen zoals een pensioenplan, verzekeringsprogramma’s (levens-, invaliditeits-, reis- en ziekteverzekering), bedrijfswagens en fiscale adviesverlening. Het voormelde pensioenplan is opgezet als een vaste bijdragenplan en stemt overeen met de marktpraktijk in België. De pensioenen en andere componenten van de remuneratie van elk lid van de directieraad zijn uiteengezet in de bovenstaande tabel.