4. Kritische boekhoudkundige ramingen en belangrijkste bronnen van schattingsonzekerheden

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
CSR rapport

Bij de toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving, dienen wij oordelen, schattingen en veronderstellingen te maken over de boekwaarde van activa en verplichtingen die niet op eenvoudige wijze uit andere bronnen op te maken zijn. De schattingen en hiermee verbonden veronderstellingen zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden en andere factoren die worden beschouwd relevant te zijn. De eigenlijke resultaten kunnen verschillen van deze ramingen.

Onze schattingen en veronderstellingen worden beoordeeld op permanente basis. Herzieningen van boekhoudkundige schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien, indien de herziening alleen voor die periode van toepassing is, of in de periode van herziening en toekomstige perioden als de herziening zowel op de huidige als toekomstige perioden betrekking heeft.

De volgende zijn kritische ramingen die wij hebben gemaakt in het proces van de toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving die het meest van invloed zijn op de cijfers erkend in de geconsolideerde jaarrekening die elders in dit jaarverslag zijn opgenomen.

Kritische boekhoudkundige beoordelingen

IFRS 15 – Opbrengsterkenning Gilead transactie

Onze kritische beoordelingen waren als volgt:

Identificatie van het contract
  • Hoewel de formele contracten nog gefinaliseerd worden met Gilead, oordeelden we dat de impact van de wijziging al moest verwerkt worden in ons geconsolideerd financieel verslag voor het jaar eindigend op 31 december 2020 gezien het wettelijk bindende en afdwingbare karakter van de term sheet ondertekend door ons en Gilead op 15 december 2020 als gevolg van ons gezamenlijk besluit om onze bestaande overeenkomst voor de commercialisering en ontwikkeling van filgotinib aan te passen.
  • Desondanks onze verplichting om toekomstige op verkopen gebaseerde royalty's te betalen aan Gilead en een wijziging in de structuur met betrekking tot het bestuur van de ontwikkelingsactiviteiten oordeelden we dat alle activiteiten nog steeds voordelig zijn voor de verdere ontwikkeling van filgotinib, waarvoor Gilead nog steeds de ex-Europa rechten heeft. De contractwijziging werd aldus geanalyseerd volgens de vereisten van IFRS 15 daar we van oordeel zijn dat Gilead nog steeds als klant moet beschouwd worden. Dit wordt ook gesteund door het feit dat we vervolgens concludeerden dat er slechts één resultaatsverbintenis blijft gerelateerd aan filgotinib na de contractwijziging.
Identificatie van de resultaatsverbintenis
  • De wijziging gaf geen aanleiding tot nieuwe resultaatsverbintenissen. Er was enkel een aanpassing in toepassingsgebied en in de prijs van de bestaande filgotinib resultaatsverbintenis, waaraan maar gedeeltelijk was voldaan op het moment van wijziging. De nog uit te voeren groep A en groep B ontwikkelingsactiviteiten (zie toelichting 2 voor meer informatie) zijn gecorreleerd en kunnen aldus niet als aparte resultaatsverbintenissen beschouwd worden. Hierdoor werd de contractwijziging behandeld op basis van een cumulatieve catch-up basis onder IFRS 15.
Toewijzing van de totale transactieprijs
  • De hogere vergoeding ten gevolge van de wijziging werd in zijn volledigheid toegewezen aan de resultaatsverbintenis inzake filgotinib. We oordeelden dat de contractwijziging alleen het toepassingsgebied van de filgotinib resultaatsverbintenis beïnvloedt en dat de wijziging van beide de vaste en variabele vergoeding een weerspiegeling is van de aangepaste stand-alone verkoopsprijs van de overblijvende activiteiten van deze resultaatsverbintenis. Indien we hadden beoordeeld dat de hogere vergoeding niet of slechts gedeeltelijk gerelateerd was aan de filgotinib resultaatsverbintenis, dan zou de vergoeding mogelijks zijn toegewezen aan de andere resultaatsverbintenissen in het contract, wat leidt tot een wijziging in het moment van opbrengsterkenning. 
  • De noemer gebruikt in de berekening van de percentage of completion weerspiegelt onze beste inschatting van de totale kosten die nodig zijn om te voldoen aan de filgotinib resultaatsverbintenis. Deze kosten werden ingeschat ermee rekening houdende dat alle lopende en geplande klinische studies (met inbegrip van langetermijn- vervolgstudies) zouden worden afgerond tot op hun finale stadium. 

Belangrijkste bronnen van schattingsonzekerheden

Hieronder volgen de belangrijkste bronnen van schattingsonzekerheden die het meest significante effect hebben op de bedragen opgenomen in onze geconsolideerde jaarrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2020.

Kosten om de resultaatsverbintenis gerelateerd aan filgotinib te voltooien
  • De noemer gebruikt in de berekening van de percentage of completion weerspiegelt onze beste inschatting van de totale kosten die nodig zijn om te voldoen aan de resultaatsverbintenis gerelateerd aan filgotinib. Gezien onze inschatting van de kosten afhankelijk is van de evolutie van de ontwikkelingsactiviteiten, zou het onderhevig kunnen zijn aan veranderingen in de toekomst. Als het resultaat van bepaalde activiteiten verschillend zou zijn van de assumpties die we namen, zou dit kunnen leiden tot een materiële aanpassing van de totale geschatte kosten,  resulterend in een herverdeling van de opbrengsten tussen huidige en toekomstige periodes.  Onze over te dragen opbrengsten gerelateerd aan deze filgotinib resultaatsverbintenis bedragen €818,7 miljoen per 31 december 2020.