Verklaring door de raad van toezicht

Verklaring door de raad van toezicht
CSR rapport

De raad van toezicht van Galapagos NV, vertegenwoordigd door al zijn leden, verklaart dat, voor zover hij op de hoogte is, de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening werden opgemaakt conform de toepasselijke standaarden voor financiële rapporteringen, dat zij een waarheidsgetrouw en eerlijk beeld geven van het vermogen, de financiële positie en de resultaten van Galapagos per 31 december 2020.

De raad van toezicht van Galapagos NV, vertegenwoordigd door al zijn leden, verklaart verder dat, voor zover hij op de hoogte is, dit verslag aan de aandeelhouders over het boekjaar eindigend op 31 december 2020, een waarheidsgetrouw en eerlijk beeld geeft over de ontwikkeling, resultaten en positie van Galapagos en over de belangrijkste risico’s en onzekerheden waarmee Galapagos geconfronteerd wordt.

De raad van toezicht zal aan de algemene vergadering voorstellen van besluiten voorleggen om de jaarrekening over het boekjaar 2020 goed te keuren, alsmede om kwijting te verlenen aan de leden van de raad van toezicht en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar dat eindigde op 31 december 2020.

Mechelen, 23 maart 2021

Namens de raad van toezicht

Howard Rowe
Voorzitter van het auditcomité

Raj Parekh
Voorzitter van de raad van toezicht