Overzicht statutaire resultaten van Galapagos NV

Statutaire resultaten van Galapagos NV
CSR rapport

Dit overzicht heeft alleen betrekking op de niet-geconsolideerde statutaire resultaten van Galapagos NV. Deze resultaten maken deel uit van het geconsolideerde resultaat zoals besproken in de brief van het management.

De bedrijfsopbrengsten van Galapagos NV bedroegen in 2020 €1.037,0 miljoen ten opzichte van €1.324,3 miljoen in 2019. De afname in de omzet is veroorzaakt door de volledige erkenning in opbrengst in 2019 van de upfront betaling van €667,0 miljoen ontvangen van Gilead in augustus 2019 gerelateerd aan ziritaxestat, deels gecompenseerd door de hogere omzet in 2020 van €323,0 miljoen, voornamelijk als gevolg van toegenomen succesbetalingen, upfront betalingen en royalty's gerelateerd aan de samenwerkingsovereenkomst met Gilead. Er zit wel een toename in de opbrengsten uit intern gegenereerde immateriële vaste activa – zijnde geactiveerde R&D-uitgaven – die voor €60,9 miljoen meer bijgedragen hebben tot de bedrijfsopbrengsten dan in het voorgaande jaar. De overige bedrijfsopbrengsten bedroegen €17,4 miljoen, inclusief €5,5 miljoen erkende subsidies voor R&D-projecten en €9,8 miljoen recuperatie van bedrijfsvoorheffing van wetenschappelijk personeel.

De bedrijfskosten van 2020 bedroegen €1.146,0 miljoen ten opzichte van €930,5 miljoen in 2019. De diensten en diverse goederen zijn sterk toegenomen tot €543,0 miljoen in vergelijking met €444,1 miljoen in 2019, voornamelijk door toegenomen interne en externe onderaanneming voor onze preklinische studies en klinische proeven, alsook gestegen kosten voor ingehuurd personeel.

Aankopen van verbruiksgoederen zijn licht gestegen van €7,5 miljoen in 2019 tot €10,3 miljoen in 2020.

Personeelskosten in 2020 bedroegen €59,9 miljoen ten opzichte van €52,2 miljoen in 2019. Het aantal personeelsleden bij Galapagos NV op het einde van 2020 bedroeg 508 in vergelijking met 361 per einde 2019, exclusief ingehuurd personeel.

De afschrijvingen stegen tot €467,8 miljoen in 2020, vergeleken met €403,3 miljoen in 2019, en bestonden voornamelijk uit afschrijvingen van R&D-kosten.

In 2020 zijn de financiële opbrengsten van Galapagos NV afgenomen tot €25,8 miljoen ten opzichte van €27,5 miljoen in 2019, dit in tegenstelling tot de financiële kosten die toenamen van €64,0 miljoen in 2019 tot €139,9 miljoen in 2020. Dit kan hoofdzakelijk verklaard worden door hogere non-cash wisselkoersverliezen op de U.S. dollar in 2020. Niet-recurrente financiële opbrengsten bestonden uit €5,5 miljoen meerwaarde bij verkoop van financiële vaste activa.

Belastingopbrengsten in 2020 van €21,6 miljoen, vergeleken met €21,6 miljoen belastingopbrengsten in 2019, bestonden uit fiscale tegemoetkomingen voor investeringen in immateriële vaste activa.

Galapagos NV activeert haar gemaakte R&D-kosten in de mate dat de geactiveerde kosten niet hoger liggen dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of de toekomstige economische voordelen voor de entiteit. De mogelijkheid om de geactiveerde bedragen terug te verdienen hangt af van assumpties (bijv. toekomstige piekverkopen, marktaandeel, verkoopprijs, ratio’s met betrekking tot de succesvolle afronding van de verschillende R&D-fasen), die zeer veel beoordeling en inschattingen vergen. Galapagos is afhankelijk van de uitkomst van deze onzekere factoren die buiten de controle vallen van de entiteit (bijv. de testresultaten). De verwezenlijking van deze assumpties is hoogst belangrijk en kan de realiseerbaarheid van de geactiveerde bedragen beïnvloeden. De geactiveerde R&D-kosten worden volledig afgeschreven in het jaar waarin ze worden geactiveerd.

De investeringen in vaste activa in 2020 bedroegen €55,8 miljoen exclusief de intern gegenereerde activa. Ze bestonden voornamelijk uit investeringen in immateriële vaste activa, zijnde licenties en software, en kosten voor nieuwe laboratorium- en IT-apparatuur.

Langlopende en kortlopende overige vorderingen bedroegen respectievelijk €78,3 miljoen en €71,8 miljoen en bestonden hoofdzakelijk uit vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling voor respectievelijk €78,3 miljoen en €5,5 miljoen in 2020, in vergelijking met een totale vordering met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling van €67,0 miljoen in 2019.

De kaspositie van Galapagos NV op het einde van 2020 bedroeg €5.122,3 miljoen.

De enkelvoudige jaarrekening van Galapagos NV, die u ter goedkeuring wordt voorgelegd, werd opgesteld in overeenstemming met de Belgische boekhoudregels, alsmede met de wettelijke en reglementaire voorschriften. Ze toont een negatief resultaat. Het boekjaar 2020 werd afgesloten met een verlies van €196,0 miljoen, vergeleken met een winst van €379,0 miljoen in 2019. De enkelvoudige jaarrekening van Galapagos NV toont gecumuleerde verliezen van €276,5 miljoen per 31 december 2020. We verwijzen naar de Continuïteitsverklaring hierboven voor de rechtvaardiging van de toepassing van de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit.

In 2020 maakte Galapagos NV geen gebruik van financiële instrumenten, er wordt geen actief gebruik gemaakt van financiële instrumenten.