Criteria en methodes om de prestaties van de leden van de directieraad te evalueren

Remuneratieverslag
CSR rapport

Voor 2020 omvatten de prestatiecriteria die bij de besluitvorming inzake cash bonussen en die voor de jaarlijkse toekenning van RSU’s in aanmerking worden genomen de in de onderstaande tabel vermelde elementen, waarbij elk van de groepsdoelstellingen op een duidelijke en meetbare manier verder wordt uitgewerkt om een degelijke evaluatie door het benoemings- en remuneratiecomité en de raad van toezicht mogelijk te maken. Onze ambitie is om verder te groeien als een succesvol biofarmaceutisch bedrijf met een commerciële tak, dat gericht is op de ontwikkeling en commercialisatie van nieuwe medicijnen in gebieden met grote onvervulde medische nood om de levens te verbeteren van mensen die aan ernstige ziektes lijden. Om dit langetermijndoel te bereiken, willen we innovatie in onze onderzoeksactiviteiten blijven stimuleren en elk jaar ook goede vooruitgang boeken in onze klinische studies, terwijl we een gezonde cashpositie behouden. Daarnaast zijn onze doelstellingen op het gebied van corporate development gericht op de groei van het bedrijf en waardecreatie voor alle aandeelhouders. Ten slotte is onze commerciële doelstelling erop gericht om ons dichter te brengen bij ons doel om een commercieel succesvol biofarmaceutisch bedrijf te worden dat (onder voorbehoud van goedkeuring door de regelgever) nieuwe medicijnen op de markt kan brengen, door succesvolle commerciële lanceringen van ons eerste product voor te bereiden en uit te voeren.

Criteria en methodes om de prestaties van de leden van de directieraad te evalueren (graphic)

De directieraad bepaalde midden 2020 dat op het niveau van de departementen enkele aanpassingen aan de doelstellingen zouden gebeuren wegens de impact van COVID-19; er zijn geen aanpassingen gebeurd aan de doelstellingen op bedrijfsniveau. De directieraad hield zich op bedrijfsniveau strikt aan de doelstellingen voor 2020 van vóór de pandemie.

Op het vlak van de individuele prestatiebeoordeling wordt dit ondersteund door het systeem van prestatiemeting van de groep dat de prestaties van alle werknemers (inclusief de leden van de directieraad) gedurende het kalenderjaar evalueert aan de hand van een reeks doelstellingen die aan het begin van het jaar werden bepaald.

Ten slotte is het beleid van Galapagos om elk jaar een aantal inschrijvingsrechten toe te kennen op basis van en rekening houdend met de rol van elk lid van de directieraad, de individuele prestaties voor het prestatiejaar alsook de individuele impact op de waardecreatie op lange termijn.

Het benoemings- en remuneratiecomité is verantwoordelijk voor de evaluatie van de prestaties van de leden van de directieraad ten aanzien van de hierboven uiteengezette groepsdoelstellingen. Het benoemings- en remuneratiecomité is uitsluitend samengesteld uit niet-uitvoerende bestuurders en een meerderheid van zijn leden zijn onafhankelijke bestuurders. Dit helpt belangenconflicten te voorkomen met betrekking tot de uitvoering van het remuneratiebeleid ten aanzien van de leden van de directieraad. De leden van de directieraad worden niet uitgenodigd om deel te nemen aan discussies van het benoemings- en remuneratiecomité met betrekking tot hun eigen individuele remuneratie.