20. Aandelenkapitaal

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
CSR rapport

Het aandelenkapitaal van Galapagos NV, zoals opgenomen in de statuten, reconciliëert als volgt met het ‘aandelenkapitaal’ op de balans:

 

31 december

(in duizenden €)

2020

2019

Op 1 januari

287.282

236.540

Kapitaalverhoging

4.031

55.189

Kosten van kapitaalverhogingen

-

(4.447)

Aandelenkapitaal op 31 december

291.312

287.282

 

 

 

Aandelenkapitaal

353.819

349.789

Kosten van kapitaalverhogingen (gecumuleerd)

(62.507)

(62.507)

Aandelenkapitaal op 31 december

291.312

287.282

Kosten van kapitaalverhogingen worden, conform IAS 32 Presentatie van financiële instrumenten, geboekt in mindering van de opbrengsten van de kapitaalverhogingen.

Historische evolutie van het aandelenkapitaal

De evolutie van het aandelenkapitaal van 1 januari 2019 tot 31 december 2020 is als volgt:

Datum

Kapitaal verhoging nieuwe
aandelen
(in duizenden €)

Kapitaal
verhoging
door uitoefening van inschrijvingsrechten
(in duizenden €)

Aantal uitgegeven aandelen
(in duizenden
aandelen)

Totaal aantal
aandelen na
transactie
(in duizenden
aandelen)

Totaal aandelenkapitaal na
transactie
(in duizenden €)

1 januari 2019

54.466

294.600

20 maart 2019

 

808

149

 

 

20 juni 2019

 

1.127

208

 

 

23 augustus 2019

36.945

 

6.829

 

 

19 september 2019

 

1.632

302

 

 

6 november 2019

 

14.162

2.618

 

 

25 november 2019

 

515

95

 

 

31 december 2019

 

 

 

64.667

349.789

 

 

 

 

 

 

1 januari 2020

64.667

349.789

17 maart 2020

 

824

152

 

 

28 mei 2020

 

2.356

436

 

 

18 september 2020

 

467

86

 

 

4 december 2020

 

384

71

 

 

31 december 2020

 

 

 

65.412

353.819

Op 31 december 2020 bedroeg het totaal aandelenkapitaal van Galapagos NV €353.819 duizend, vertegenwoordigd door 65.411.767 aandelen. Al deze aandelen waren geplaatst, volledig volstort en van dezelfde klasse.

Alle bovenstaande aandelenuitgiften gebeurden door inbreng in geld.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kapitaalverhogingen in 2020 en 2019:

(in duizenden €, uitgezonderd aandelengegevens)

Aantal aandelen

Aandelen­kapitaal

Uitgifte­premies

Aandelen­kapitaal en
uit­gif­te­pre­mies

Gemiddelde uitoe­fenprijs inschrij­vingsrechten
(in €/inschrijvingsrecht)

Slotkoers op datum van kapitaal­verhoging
(in €/ aandeel)

Op 1 januari 2020

64.666.802

287.282

2.703.583

2.990.865

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 maart 2020: uitoefening van inschrij­vingsrechten

152.220

824

4.531

5.355

35,18

141,40

 

 

 

 

 

 

 

28 mei 2020: uitoefening van inschrij­vingsrechten

435.540

2.356

15.558

17.914

41,13

186,60

 

 

 

 

 

 

 

18 september 2020: uitoefening van inschrij­vingsrechten

86.280

467

1.936

2.403

27,85

117,70

 

 

 

 

 

 

 

4 december 2020: uitoefening van inschrij­vingsrechten

70.925

384

2.232

2.616

36,88

100,30

 

 

 

 

 

 

 

Op 31 december 2020

65.411.767

291.312

2.727.840

3.019.153

 

 

(in duizenden €, uitgezonderd aandelengegevens)

Aantal aandelen

Aandelen­kapitaal

Uit­gif­te­pre­mies

Aandelen­kapitaal en
uit­gif­te­pre­mies

Gemiddelde uitoe­fenprijs inschrij­vingsrechten
(in €/inschrijvingsrecht)

Slotkoers op datum van kapitaal­verhoging
(in €/ aandeel)

Op 1 januari 2019

54.465.421

236.540

1.277.780

1.514.320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 maart 2019: uitoefening van inschrijvingsrechten

149.370

808

2.673

3.481

23,30

90,32

 

 

 

 

 

 

 

20 juni 2019: uitoefening van inschrijvingsrechten

208.310

1.127

3.198

4.325

20,76

113,55

 

 

 

 

 

 

 

23 augustus 2019: inschrijving op aandelen door Gilead

 

 

 

 

 

 

Gewone aandelen (volledig betaald)

6.828.985

36.945

923.142

960.087

 

 

Afboeking van financieel passief mbt de share subscription agreement

 

 

56.749

56.749

 

 

Underwriting korting en kosten met betrekking tot het aanbod (volledig betaald)

 

(4.447)

 

(4.447)

 

 

Totaal inschrijving op aandelen door Gilead

6.828.985

32.498

979.891

1.012.389

 

148,90

 

 

 

 

 

 

 

19 september 2019: uitoefening van inschrijvingsrechten

301.745

1.632

5.043

6.675

22,12

145,25

 

 

 

 

 

 

 

6 november 2019: uitoefening van warrant A door Gilead

 

 

 

 

 

 

Uitoefening van warrant A

2.617.791

14.162

353.873

368.035

 

 

Afboeking van financieel passief mbt warrant A

 

 

78.953

78.953

 

 

Totaal uitoefening van warrant A door Gilead

2.617.791

14.162

432.826

446.988

140,59

170,75

 

 

 

 

 

 

 

25 november 2019: uitoefening van inschrij­vings­rechten

95.180

515

2.172

2.687

28,23

172,95

 

 

 

 

 

 

 

Op 31 december 2019

64.666.802

287.282

2.703.583

2.990.865

 

 

De raad van toezicht is uitdrukkelijk gemachtigd om gedurende een periode van 5 jaar vanaf de datum van publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deze vernieuwde machtiging verleend door de buitengewone aandeelhoudersvergadering, zijnde 31 mei 2017, het aandelenkapitaal van Galapagos NV te verhogen binnen het kader van het toegestaan kapitaal door inbrengen in natura of in speciën, met beperking of opheffing van de voorkeurrechten van de aandeelhouders. Voornoemde machtiging kan hernieuwd worden. Deze machtiging bestaat uit twee delen. De algemene machtiging voor kapitaalverhogingen tot 20% van het maatschappelijk kapitaal op de datum van samenroeping van de aandeelhoudersvergadering van 22 oktober 2019 (zijnde €67.022.402,04) werd vernieuwd en is geldig voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van publicatie van deze vernieuwing in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, nl. 13 november 2019. Een bijzondere machtiging voor kapitaalverhogingen van meer dan 20% en tot 33% van het maatschappelijk kapitaal op de datum van samenroeping van de aandeelhoudersvergadering van 25 april 2017 (zijnde €82.561.764,93), werd vernieuwd en is geldig voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van publicatie van deze vernieuwing in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, nl. 31 mei 2017. Dit bijzonder gedeelte van het toegestaan kapitaal kan echter slechts gebruikt worden in specifieke omstandigheden en door een beslissing van de raad van toezicht die alle onafhankelijke leden van de raad van toezicht (in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) goedkeuren. De raad van toezicht is op dit ogenblik niet gemachtigd om het aandelenkapitaal te verhogen na bekendmaking door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) van een openbaar overname bod op de aandelen van Galapagos NV.

Per 31 december 2020 was €55.264.659,69 van het toegestaan kapitaal beschikbaar onder de algemene machtiging en €13.717.929,80 onder de specifieke machtiging.