10. Overige financiële opbrengsten/kosten

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
CSR rapport

De volgende tabel geeft een overzicht van de overige financiële opbrengsten en kosten voor de boekjaren eindigend op 31 december 2020 en 2019:

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2020

2019

Overige financiële opbrengsten:

 

 

Intrestopbrengsten

10.030

14.305

Disconto effect langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

93

93

Wisselkoerswinsten

4.697

775

Positieve reële waardeaanpassing van financiële activa met reële waardeaanpassing in resultaat

2.397

5.355

Positieve reële waardeaanpassing van korte termijn financiële investeringen

-

611

Meerwaarde bij verkoop van financiële activa met reële waardeaanpassing in resultaat

-

2

Overige financiële opbrengsten

1.450

248

Totaal overige financiële opbrengsten

18.667

21.389

 

 

 

Overige financiële kosten:

 

 

Intrestkosten

(9.389)

(1.268)

Disconto effect over te dragen opbrengsten lange termijn

(16.278)

(6.900)

Wisselkoersverliezen

(110.416)

(47.720)

Verlies bij verkoop van financiële activa met reële waardeaanpassing in resultaat

(88)

-

Negatieve reële waardeaanpassing van korte termijn financiële investeringen

(15.901)

(3.700)

Overige financiële kosten

(773)

(380)

Totaal overige financiële kosten

(152.844)

(59.968)

 

 

 

Totaal netto overige financiële kosten

(134.177)

(38.579)

Het wisselkoersverlies in 2020 van €110,4 miljoen bestond voornamelijk uit een niet-gerealiseerd wisselkoersverlies van €106,4 miljoen op deposito’s en korte termijn financiële investeringen aangehouden in U.S. dollar, in vergelijking met een gerealiseerd wisselkoersverlies in 2019 van €34,9 miljoen op de USD upfront betaling van Gilead, en een niet-gerealiseerd wisselkoersverlies van €10,6 miljoen op deposito’s en korte termijn financiële investeringen aangehouden in U.S. dollar. We hebben korte termijn financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten aangehouden in U.S. dollar, die aanleiding kunnen geven tot een wisselkoerswinst of –verlies in onze financiële resultaten ten gevolge van de fluctuatie van de EUR/U.S. dollar wisselkoers; onze functionele valuta is namelijk EUR.

Het netto wisselkoersverlies bedroeg €105,7 miljoen voor het jaar eindigend op 31 december 2020, in vergelijking met een netto wisselkoersverlies van €46,9 miljoen voor het jaar eindigend op 31 december 2019.

De intrestkosten waren gerelateerd aan intresten op termijndeposito’s, schatkistcertificaten die op vervaldag gekomen zijn en op leases van gebouwen en wagens. Overige financiële kosten in 2020 omvatten ook €16,3 miljoen kosten (€6,9 miljoen voor het jaar eindigend op 31 december 2019) gerelateerd aan de verwerking onder IFRS 15 van een financieringscomponent opgenomen in de upfront vergoeding ontvangen van Gilead inzake het herziene akkoord voor filgotinib.

Intrestopbrengsten bestonden uit intresten op termijndeposito’s, opzegbare rekeningen en op korte termijn financiële investeringen.

Voor het jaar eindigend op 31 december 2020 bestond de positieve reële waardeaanpassing van financiële activa met reële waardeaanpassing in resultaat uit het positief effect van de reële waarde herberekening van financiële activa geclassificeerd als eigenvermogensinstrument, dat valt in de categorie 1 reële waarde berekening gebaseerd op de slotkoers van de betrokken effecten op elke rapporteringsdatum. De negatieve reële waardeaanpassing van korte termijn financiële investeringen geven de intresten weer van de schatkistcertificaten die nog niet op vervaldatum gekomen zijn, en het effect van de herwaardering naar reële waarde van onze money market fondsen op 31 december 2020. Deze negatieve reële waardeaanpassingen zijn voornamelijk het gevolg van negatieve opbrengsten van EUR money market fondsen.