Risico’s verbonden aan onze financiële positie en nood aan bijkomend kapitaal

Financiële positie en nood aan kapitaal
CSR rapport

Wij zijn een biotech bedrijf in de klinische fase van ontwikkeling met binnenkort een eerste commerciële lancering en hebben nog geen belangrijke inkomsten gegenereerd. Onze activiteiten zijn tot nu toe beperkt gebleven tot de ontwikkeling van onze technologie en het uitvoeren van preklinische en klinische studies van onze kandidaatproducten.

Sinds onze oprichting hebben we, behalve voor het jaar 2019, aanzienlijke operationele verliezen opgelopen. We verwachten dat de kosten voor onderzoek, ontwikkeling en andere uitgaven in verband met de lopende activiteiten nog verder zullen stijgen, en dat we in de nabije toekomst nog operationeel verlieslatend zullen zijn. We kunnen niet zeker zijn dat we toekomstige inkomsten zullen genereren uit de verkoop van filgotinib, ons eerste product goedgekeurd voor commercialisatie in Europa en Japan in het derde kwartaal van 2020. Vanwege de talrijke risico’s en onzekerheden in verband met farmaceutische productontwikkeling kunnen we geen doorlooptijden of omvang van de kosten aangeven, noch bepalen of, en zo ja wanneer, we winstgevend zullen worden of blijven.

We zouden in de toekomst aanzienlijke extra fondsen nodig kunnen hebben, die mogelijk niet onder aanvaardbare voorwaarden voor ons beschikbaar zijn, of helemaal niet beschikbaar zullen zijn, om de klinische ontwikkeling te voltooien en, indien we hierin slagen, onze huidige kandidaatproducten te commercialiseren. Daarnaast kan het aantrekken van extra kapitaal leiden tot verwatering van onze bestaande aandeelhouders, onze bedrijfsactiviteiten beperken of ertoe leiden dat we verplicht afstand moeten doen van bepaalde rechten op kandidaatproducten of technologieën die door ons zijn ontwikkeld. Het aangaan van extra schulden zou kunnen leiden tot verhoogde vaste betalingsverplichtingen en kan ook leiden tot een aantal aanvullende beperkende clausules (convenanten) die ons vermogen om onze dagelijkse bedrijfsactiviteiten te beheren negatief kunnen beïnvloeden.

Voor meer informatie over de financiële risico’s wordt verwezen naar toelichting 32 van de geconsolideerde jaarrekening.