Risico's verbonden aan productontwikkeling en goedkeuring van de bevoegde gezondheidsinstanties

Productontwikkeling en goedkeuring
CSR rapport

We hanteren adequate standaard werkprocedures om de integriteit en bescherming van onze onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten en -resultaten veilig te stellen en om de optimale aanwending van onze R&D-budgetten te waarborgen. De voortgang van de belangrijkste onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s wordt continu gevolgd door de directieraad. Ze worden minstens één keer per kwartaal besproken met de raad van toezicht, en leden van de raad van toezicht met klinische en wetenschappelijke expertise wonen af en toe vergaderingen met wetenschappelijk personeel bij om deze programma’s te bespreken en te evalueren. Als gevolg van onze beperkte middelen en toegang tot kapitaal moeten we echter de ontwikkeling van bepaalde kandidaatproducten voorrang geven, zoals we in het verleden al eerder hebben gedaan. Deze beslissingen kunnen onjuist blijken en kunnen een negatieve invloed hebben op onze activiteiten.

Wij zijn sterk afhankelijk van het succes van ons kandidaatproduct filgotinib en onze andere kandidaatproducten, zoals GLPG1205, GLPG4716, GLPG3970, GLPG3667, GLPG3121, en GLPG4399. Filgotinib is goedgekeurd voor de behandeling van RA in Europa en Japan en is momenteel onder nazicht voor goedkeuring voor de behandeling van CU in Europa. Daarnaast investeren we sterk in onze productpijplijn in vroeg stadium van ontwikkeling, met inbegrip van onze Toledo-programma’s. Deze kandidaatmedicijnen zijn onderworpen aan strenge preklinische en klinische testen waarvan de resultaten onzeker zijn en dewelke een wezenlijke vertraging kunnen hebben, of kunnen voorkomen dat de kandidaatgeneesmiddelen op de markt worden gebracht.

We kunnen niet garanderen dat deze kandidaatproducten met succes door klinische studies komen of goedkeuring zullen krijgen van de bevoegde overheidsinstanties, wat nodig is voordat deze kandidaatproducten op de markt kunnen worden gebracht.

We zijn voor onze bedrijfsactiviteiten en ons toekomstig succes vooral afhankelijk van onze capaciteit om ons kandidaatproduct filgotinib en onze andere kandidaatproducten succesvol te ontwikkelen, er goedkeuring voor te krijgen, en vervolgens de producten met succes te commercialiseren. We mogen geen kandidaatproducten op de markt brengen of promoten voordat de FDA, de EMA of een andere vergelijkbare toezichthouder officieel goedkeuring heeft gegeven. Het is mogelijk dat we deze goedkeuring nooit verkrijgen voor onze kandidaatproducten. We kunnen geen enkele garantie bieden dat de klinische studies voor filgotinib of voor onze andere kandidaatproducten (tijdig) zullen worden afgerond. Als filgotinib of eventuele andere kandidaatproducten niet worden goedgekeurd en gecommercialiseerd, zullen we niet in staat zijn om opbrengsten met die kandidaatproducten te genereren.

De wettelijke goedkeuringsprocessen van de FDA, de EMA, de MHLW en andere vergelijkbare overheidsinstanties zijn lang, tijdrovend en inherent onvoorspelbaar, en als we uiteindelijk niet in staat zijn om goedkeuring voor onze kandidaatproducten te verkrijgen, zal dit onze activiteiten aanzienlijk schaden.

Klinische studies zijn duur en kunnen vele jaren duren, en de uitkomst is inherent onzeker. Resultaten van eerdere studies en onderzoeken, alsmede de gegevens van eventuele tussentijdse analyses van lopende klinische studies, zijn niet voorspellend voor toekomstige onderzoeksresultaten en tijdens het proces van klinische studies kunnen op elk moment mislukkingen optreden. In geval van vertragingen in de afronding, dan wel beëindiging, van een klinische studie van één van onze kandidaatproducten, zal de commerciële toekomst van onze kandidaatproducten worden geschaad, en zal ons vermogen om productinkomsten te genereren uit één van deze kandidaatproducten vertraging oplopen. Als filgotinib of een ander kandidaatproduct onveilig of niet werkzaam wordt bevonden, zullen we niet in staat zijn om goedkeuring te krijgen, wat tot wezenlijke schade zou leiden.

De snelheid waarmee we onze wetenschappelijke en klinische studies voltooien, is afhankelijk van vele factoren, waaronder, doch niet uitsluitend, patiëntenwerving. Patiëntenwerving is een belangrijke factor voor de doorlooptijd van klinische studies en wordt beïnvloed door vele factoren, zoals klinische studies van concurrenten, percepties van artsen en patiënten met betrekking tot de mogelijke voordelen van het onderzochte geneesmiddel in vergelijking met andere beschikbare therapieën en het relatief beperkte aantal patiënten. Elk van deze factoren kan onze klinische studies nadelig beïnvloeden, en daarmee tevens onze bedrijfsvoering, financiële situatie en vooruitzichten.

Onze kandidaatproducten kunnen ongewenste bijwerkingen veroorzaken of andere eigenschappen hebben die hun wettelijke goedkeuring kunnen vertragen of verhinderen, het commercieel profiel van een goedgekeurd label beperken, of leiden tot significante negatieve gevolgen na de goedkeuring voor het in de handel brengen, voor zover die al verkregen zou worden.

Als onze kandidaatproducten ongewenste bijwerkingen veroorzaken, zou het nodig kunnen zijn dat wij of toezichthoudende overheidsinstanties klinische studies onderbreken, vertragen of stopzetten en zou dat kunnen leiden tot een beperkter label, dan wel vertraging of niet-toekenning van goedkeuring door de FDA, de EMA, de MHLW of andere vergelijkbare overheidsinstanties. Aan het geneesmiddel gerelateerde bijwerkingen kunnen van invloed zijn op de patiëntenwerving, op het vermogen van ingeschreven patiënten om hun deelname te voltooien, of aanleiding vormen voor mogelijke claims op grond van productaansprakelijkheid. Elk van deze gebeurtenissen kan onze activiteiten, financiële situatie en toekomstige vooruitzichten aanzienlijk schaden.

Filgotinib kan, indien goedgekeurd, een waarschuwing op het etiket hebben voor mannelijke patiënten. In preklinische studies veroorzaakte filgotinib bijwerkingen op het mannelijke voortplantingssysteem. Naast het fase 3-programma voor filgotinib, voeren wij en Gilead specifieke mannelijke sperma-analyse-studies uit voor patiënten met CD en UC (MANTA), en RA, PsA en ZvB (MANTA-RAy).

Zelfs als filgotinib wordt goedgekeurd door de autoriteiten en tot de markt wordt toegelaten, kunnen de FDA of andere autoriteiten beperkingen instellen voor de dosering die kunnen afwijken van wat autoriteiten in andere landen goedkeuren.

Waarschuwingen op de verpakking, beperkingen voor label informatie, dosislimieten en soortgelijke gebruiksrestricties zouden een wezenlijk nadelig effect kunnen hebben op onze mogelijkheden om filgotinib te commercialiseren in landen waar dergelijke beperkingen van kracht zijn.

Als we de exclusieve markttoegang als weesproduct niet kunnen behouden, of die status niet kunnen verkrijgen voor toekomstige kandidaatproducten waarvoor we die status aanvragen, dan wel als onze concurrenten eerder dan wij exclusieve markttoegang als weesproduct krijgen, kunnen we mogelijk geruime tijd geen goedkeuring krijgen voor onze concurrerende producten.