32. Financieel risicomanagement

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
CSR rapport

Financiële risicofactoren

Onze financiële risico’s worden centraal beheerd. Onze financiële afdeling coördineert de toegang tot de nationale en internationale financiële markten en beschouwt en beheert continu de financiële risico’s met betrekking tot onze activiteiten. Deze hebben betrekking op volgende risico’s op de financiële markten: het kredietrisico, het liquiditeitsrisico, het valutarisico en het renterisico. Het renterisico is beperkt want wij hebben bijna geen financiële schulden. In geval van dalende rentevoeten lopen we een risico op herinvestering van onze sterke positie in korte termijn financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten. Wij doen niet aan het kopen of verhandelen van financiële instrumenten voor speculatieve doeleinden.

Categorieën van financiële activa en schulden:

 

31 december

(in duizenden €)

2020

2019(1)

Financiële activa met reële waardeaanpassing in resultaat

 

 

Eigenvermogensinstrumenten

8.951

11.275

Korte termijn financiële investeringen

1.571.858

3.919.216

 

 

 

Financiële activa aan geamortiseerde kost

 

 

Korte termijn financiële investeringen

1.454.420

-

Geldmiddelen en kasequivalenten

2.135.187

1.861.616

Overige langlopende activa

907

1.399

In pand gegeven geldmiddelen (korte en lange termijn)

1.482

1.418

Handelsvorderingen

184.632

39.603

Totaal financiële activa

5.357.438

5.834.526

 

 

 

Financiële schulden met reële waardeaanpassing in resultaat

 

 

Korte termijn financiële instrumenten

3.164

6.198

 

 

 

Financiële schulden aan geamortiseerde kost

 

 

Handelsschulden

134.905

116.749

Leasingschulden

29.436

25.384

Totale financiële schulden

167.505

148.331

(1)

De historische geconsolideerde financiële informatie voor 2019 voorgesteld in deze toelichting werd aangepast hoofdzakelijk voor het corrigeren van de bedragen van overige vorderingen en overige schulden die buiten het toepassingsgebied van IFRS 9 vallen.

De boekwaarde van de handelsschulden en handelsvorderingen wordt beschouwd gelijk te zijn aan hun reële waarde, door hun kortetermijnkarakter.

Financiële activa met reële waardeaanpassing in resultaat

Financiële activa met reële waardeaanpassing in resultaat bestonden uit eigenvermogensinstrumenten van beursgenoteerde/niet-beursgenoteerde bedrijven en korte termijn financiële investeringen.

Wij hebben geen beperkingen op de verkoop van deze eigenvermogensinstrumenten en de activa werden niet in pand gegeven voor een verplichting van ons. Deze instrumenten werden geclassifieerd als financiële activa met reële waardeaanpassing in resultaat. De eigenvermogensinstrumenten van beursgenoteerde ondernemingen vallen in de categorie 1 reële waardeberekening gebaseerd op slotkoers van zulke effecten op Euronext op elke rapporteringsdatum.

De marktprijs van deze aandelen kan fluctueren en kan door verscheidene faktoren beïnvloed worden, zoals de wereldwijde economische toestand, de bedrijfsontwikkeling van concurrenten, en fusies en overnames in de sector. De beperking van dit risico is een moeilijke opdracht.

De reële waarde van het eigenvermogensinstrument van de niet-beursgenoteerde onderneming wordt bepaald op basis van de oorspronkelijke transactieprijs (dit vallen in de categorie 3 reële waardeberekening).

Korte termijn financiële investeringen bevatten money market fondsen in EUR en USD, die allen vallen in de categorie 1 reële waarde berekening.

Liquiditeitsrisico

Korte termijn financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten bedroegen €5.169,3 miljoen op 31 december 2020. Het management voorspelt onze liquiditeitsbehoefte om ervoor te zorgen dat wij over voldoende liquide middelen beschikken om aan de operationele behoeften te voldoen. Wij hebben geen kredietlijnen. Dergelijke prognoses zijn gebaseerd op realistische veronderstellingen met betrekking tot de te ontvangen succes- en upfront-betalingen rekening houdende met de ervaringen uit het verleden, met in het achterhoofd dat niet alle nieuwe geplande projecten zullen worden gerealiseerd.

Al onze korte termijn financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten hebben maar een verwaarloosbaar liquiditeitsrisico daar zijn opvraagbaar maximum drie maand na kennisgeving en zonder noemenswaardige verbrekingsvergoeding in normale marktomstandigheden.

Kredietrisico

De term “kredietrisico” verwijst naar het risico dat de tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen, wat resulteert in financieel verlies voor ons.

De handelsvorderingen bestaan uit een beperkt aantal kredietwaardige klanten, waaronder vele grote farmaceutische bedrijven, verspreid over verschillende geografische gebieden. Om het risico van financiële verliezen te beperken, hebben wij een beleid ontwikkeld om alleen te handelen met kredietwaardige tegenpartijen.

Wij verlenen krediet aan onze klanten in het kader van onze normale bedrijfsuitoefening. Meestal vereisen wij geen onderpand of andere zakelijke zekerheden om de verschuldigde bedragen in te dekken. Het management evalueert voortdurend de kredietwaardigheid van de klantenportefeuille. Alle vorderingen worden als inbaar geacht.

We hebben de IFRS 9 vereenvoudigde benadering toegepast om de verwachte kredietverliezen te bepalen, waarbij gebruik gemaakt wordt van een voorziening voor verwacht verlies over de hele levensduur voor alle vorderingen. Ter bepaling van de verwachte kredietverliezen werden vorderingen gegroepeerd gebaseerd op kredietrisicokarakteristieken en het aantal achterstallige dagen. De voorziening voor verwachte kredietverliezen was niet materieel gegeven dat er gedurende de laatste drie jaar geen kredietverliezen waren en gegeven de hoge kredietwaardigheid van onze klanten.

Vervaldagenbalans van vervallen, doch inbaar geachte handelsvorderingen:

 

31 december

(in duizenden €)

2020

2019

60 – 90 dagen

-

87

90 – 120 dagen

-

-

meer dan 120 dagen

-

-

Onze geldmiddelen en kasequivalenten worden hoofdzakelijk belegd in zicht-, opzegbare- en termijnrekeningen. Voor banken en financiële instellingen worden alleen onafhankelijk beoordeelde partijen met een minimum ‘A’ rating in het begin van de looptijd geaccepteerd. Onze korte termijn financiële investeringen zijn geplaatst bij verschillende financiële instellingen en bevatten money market fondsen en schatkistcertificaten met AAA creditratings. De money market fondsen werden geïnvesteerd in zeer gediversifieerde portfolio’s van assets met een hoge rating.

Intrestrisico

De enige variabele rentedragende financiële instrumenten zijn de korte termijn financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten. Onze intrestopbrengsten worden beïnvloed door de negatieve rentevoeten in de EUR omgeving, en de lage rentevoeten in de USD omgeving.

Wijzigingen in intrestvoeten kunnen schommelingen veroorzaken in intrestopbrengsten en –kosten als gevolg van korte termijn rentedragende activa. Het management verwacht geen opmerkelijke daling van de intrestvoeten in de nabije toekomst, daarom is de blootstelling van korte termijn financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten aan een wijziging van de intrestvoeten ook beperkt.

Effect van wijziging in de intrestvoeten

Een toename van de intrestvoeten met 100 basispunten op balansdatum zou aanleiding geven tot een toename van het resultaat en het eigen vermogen van ongeveer €51,7 miljoen (2019: €57,8 miljoen); een afname van de intrestvoeten met 100 basispunten leidt tot een afname van het resultaat en het eigen vermogen van ongeveer €51,7 miljoen (2019: €57,8 miljoen). Deze scenario’s veronderstellen dat onze volledige kaspositie onmiddellijk onderhevig zou zijn aan de nieuwe intrestvoeten.

Wisselkoersrisico

Wij worden blootgesteld aan het buitenlandse wisselkoersrisico voortkomend uit blootstelling aan verschillende vreemde valuta. Onze belangrijkste functionele valuta is de Euro, maar wij ontvangen ook betalingen van onze samenwerkingspartner Gilead in U.S. dollar. Bovendien kopen wij ook enkele verbruiksartikelen en materialen aan in U.S. dollar, Zwitserse frank, Britse pond en Kroatische kuna.

Om dit risico te beperken, trachten wij de inkomende en uitgaande kasstromen in valuta anders dan de Euro af te stemmen. Daarenboven worden contracten door onze verschillende entiteiten vooral afgesloten in de functionele valuta van die entiteit, behalve de samenwerkingsovereenkomst getekend met Gilead. Daarvoor worden de betalingen uitgevoerd in U.S. dollar.

Het wisselkoersrisico in geval van een verandering van 10% in de wisselkoers bedraagt:

 

31 december

Boekwaarde (in duizenden €)

2020

2019

Stijging Euro – U.S. Dollar

(116.690)

(133.373)

Stijging Euro – GB Pond

303

113

Stijging Euro – CH Frank

2.013

538

Stijging Euro – HR Kuna

-

650

Stijging US. Dollar – GB Pond

-

(894)

Het wisselkoersrisico in U.S. dollar komt voort uit onze korte termijn financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten aangehouden in U.S. dollar.

Kapitaalrisicofactoren

Wij beheren ons kapitaal met als doel te verzekeren dat wij in continuïteit kunnen blijven opereren. Tegelijkertijd wensen wij het rendement aan onze aandeelhouders te verzekeren via de resultaten van onze onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten.

Onze kapitaalstructuur bestaat uit korte termijn financiële investeringen, geldmiddelen en kasequivalenten, financieringsschulden (wij hebben enkel leasingschulden per 31 december 2020), en eigen vermogen toerekenbaar aan onze aandeelhouders, waaronder aandelenkapitaal, reserves en overgedragen resultaten, zoals vermeld in het mutatieoverzicht van het eigen vermogen.

Wij beheren onze kapitaalstructuur en voeren de nodige aanpassingen door met het oog op economische schommelingen, de risico’s eigen aan onderliggende activa en de liquiditeitsnoden van de huidige onderzoeks-en ontwikkelingsactiviteiten.

De deugdelijkheid van de kapitaalstructuur zal afhankelijk zijn van vele factoren, onder andere de wetenschappelijke vooruitgang in de onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s, de omvang van dergelijke programma’s, de betrokkenheid met reeds bestaande maar ook nieuwe klinische CRO’s, de vaardigheid om nieuwe allianties of samenwerkingsverbanden te sluiten, de investeringen, de nieuwe commerciële activiteiten, de marktontwikkelingen en andere toekomstige overnames.

Noch Galapagos NV, noch enige andere van haar dochterondernemingen zijn onderhevig aan om het even welke extern opgelegde kapitaalvereisten, naast degene die voortkomen uit de toepasbare vennootschapswetgeving.