Disclaimer en overige informatie

Disclaimer en overige informatie
CSR rapport

Dit verslag bevat alle door de Belgische wetgeving vereiste informatie.

Galapagos NV is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel aan de Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België. In dit verslag verwijst de term ‘Galapagos NV’ enkel naar de niet-geconsolideerde Belgische vennootschap en omvatten verwijzingen naar ‘wij’, ‘onze’, ‘de groep’ of ‘Galapagos’ Galapagos NV samen met haar dochterondernemingen.

Dit verslag is in het Nederlands en het Engels gepubliceerd. Galapagos is verantwoordelijk voor de vertaling en overeenstemming tussen de Nederlandse en Engelse versie. In geval van discrepantie tussen de Nederlandse en de Engelse versie, heeft de Nederlandse versie voorrang.

Dit verslag, met inbegrip van de enkelvoudige jaarrekening van Galapagos NV, is op verzoek kosteloos verkrijgbaar bij:

Galapagos
Investor Relations
Generaal De Wittelaan L11 A3 2800 Mechelen
België
Tel. +32 15 34 29 00
E-mail: ir@glpg.com

Een digitale versie van dit verslag, inclusief de enkelvoudige jaarrekening van Galapagos NV, is beschikbaar op onze website www.glpg.com.

Wij streven ernaar om de juistheid van de digitale versie te waarborgen. We kunnen echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor onjuistheden of inconsistenties met het gedrukte document die het gevolg zouden zijn van elektronische transmissie. Daarom beschouwen wij enkel de gedrukte versie van dit verslag als rechtsgeldig. Andere informatie op onze website of op andere websites maakt geen deel uit van dit verslag.

Als Amerikaanse beursgenoteerde onderneming zijn we ook onderworpen aan de rapporteringsvereisten van de U.S. Securities and Exchange Commission (Amerikaanse beurscommissie, kortweg SEC). Een jaarverslag zal bij de SEC worden ingediend op formulier 20‑F. Het Formulier 20‑F is beschikbaar in de EDGAR-database van de SEC (https://www.sec.gov/edgar.shtml) en een link ernaar is op onze website geplaatst.

Met uitzondering van filgotinib, goedgekeurd door de Europese Commissie en het Japanse Ministerie van Volksgezondheid, Werk en Welzijn voor de behandeling van reumatoïde artritis, worden alle kandidaatmedicijnen waarvan sprake in dit verslag nog onderzocht; hun werkzaamheid en veiligheid zijn nog niet volledig geëvalueerd door regelgevende instanties.

Jyseleca®, Gilead en het Gilead logo zijn handelsmerken van Gilead Sciences, Inc. of zijn verbonden vennootschappen.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit verslag bevat toekomstgerichte verklaringen die allemaal bepaalde risico’s en onzekerheden inhouden. Deze uitspraken worden vaak, maar niet altijd, gedaan aan de hand van woorden of zinnen zoals ‘geloven’, ‘verwachten’, ‘streven naar’, ‘plannen’, ‘trachten, ‘schatten’, ‘kunnen’, ‘zullen’, ‘zouden kunnen’, ‘verderzetten’ en gelijkaardige uitdrukkingen. Toekomstgerichte verklaringen in dit verslag omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verklaringen in de “Brief van het management”, de informatie in het hoofdstuk met als titel “Galapagos in 2021”, de verwachtingen uitgesproken door het management van Galapagos, onder andere met betrekking tot het tijdstip en de uitkomst van de strategische her-evaluatie en van de verwachte operationele cash burn tijdens het boekjaar 2021, financiële resultaten, verklaringen betreffende het bedrag en de timing van mogelijke toekomstige mijlpaalbetalingen, opt-in en/of royalty betalingen door Gilead, Galapagos’ strategische R&D ambities en mogelijke wijzigingen van deze ambities, onze verklaringen en verwachtingen betreffende de verkoop van filgotinib, verklaringen betreffende de wereldwijde R&D samenwerking met Gilead en betreffende onze herziene afspraken met Gilead voor de commercialisering en ontwikkeling van filgotinib, verklaringen in verband met de verwachte timing, opzet en resultaten van bestaande en geplande klinische studies (i) met filgotinib in ulceratieve colitis, ziekte van Crohn, inflammatoire darmziekten en andere indicaties (ii) met GLPG1205 en GLPG4716 in IPF, (iii) met GLPG3312, GLPG3970 en GLPG4399 in ontstekingsziekten, (iv) met GLPG2737 in ADPKD, (v) met GLPG4059 in metabolische ziekten en (vi) met GLPG3970 in psoriasis, CU, RA en andere indicaties (vii) met GLPG3667 in psoriasis, (viii) met GLPG0555 in OA en (ix) met het Toledo programma in ontstekingsziekten en fibrose, verklaringen met betrekking tot de data van Galapagos’ ontwikkelingsprogramma’s met ziritaxestat die de registratie of verdere ontwikkeling van ziritaxestat in IPF, systemische sclerose of enige andere indicatie niet zouden ondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen, verklaringen betreffende onze interacties met regelgevende instanties, de timing of verwachtingen betreffende het bekomen van bijkomende goedkeuringen voor filgotinib in RA, CU of enige andere indicatie, inclusief de CU of IBD indicaties voor filgotinib in Europa, Japan en de VS, met inbegrip van het risico dat dergelijke regelgevende instanties bijkomende studies vereisen, het tijdstip of verwachtingen van prijsbepaling- en terugbetalingsbeslissingen voor filgotinib, evenals verklaringen betreffende de opbouw van onze commerciële organisatie voor filgotinib, de verwachte impact van COVID-19 en onze strategie, business plannen en focus. Galapagos waarschuwt de lezer dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties inhouden voor toekomstige prestaties. Toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties of de ontwikkeling van de sector waarin wij actief zijn, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Bovendien, zelfs indien onze resultaten, prestaties of realisaties, financiële toestand en liquiditeitspositie, of de ontwikkeling van de sector waarin wij actief zijn wel overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor resultaten en ontwikkelingen in de toekomst. Onder andere volgende factoren zouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: dat onze verwachtingen met betrekking tot onze inkomsten en financiële resultaten voor 2021 en onze bedrijfsuitgaven voor 2021 niet correct zouden zijn (bijvoorbeeld omdat een of meer van onze veronderstellingen waarop onze verwachtingen zijn gebaseerd omtrent inkomsten of kosten niet zou worden verwezenlijkt), de inherente onzekerheden die gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinische studies en activiteiten op het gebied productontwikkeling en goedkeuringseisen van toezichthouders (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, dat data van de ontwikkelingsprogramma’s in reumatoïde artritis, de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, psoriatische artritis, ziekte van Bechterew, idiopathische longfibrose, artrose en andere ontstekingsziekten de registratie of verdere ontwikkeling van onze kandidaatproducten niet zouden ondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen, inclusief ziritaxestat in IPF, systemische sclerose of enige andere indicatie), onze afhankelijkheid van samenwerkingen met derden (waaronder onze samenwerkingspartner voor filgotinib, Gilead), het tijdstip van en de risico’s verbonden aan het voltooien en implementeren van het amendement aan onze overeenkomst met Gilead voor de commercialisering en ontwikkeling van filgotinib, inschattingen betreffende het commercieel potentieel van filgotinib en onze kandidaatproducten, en dat de verwachtingen van Galapagos met betrekking tot de kosten en opbrengsten in verband met de overdracht van Europese commercialiseringsrechten op filgotinib onjuist kunnen zijn en de onzekerheden in verband met de impact van de COVID-19 pandemie. Een meer uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico’s, onzekerheden, en andere risico’s kan worden gevonden in de documenten en verslagen die wij indienen bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief ons meest recente jaarverslag op formulier 20-F ingediend bij de SEC en andere documenten en verslagen ingediend bij de SEC. We verwijzen ook naar de rubriek “Risicofactoren” in dit verslag. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Wij wijzen uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van onze verwachtingen betreffende deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van degene die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.