Risicobeheer en interne controlesystemen

Risicobeheer en interne controlesystemen
CSR rapport

Risicobeheersing maakt deel uit van onze strategie en is belangrijk om onze operationele doelen te bereiken.

Om de correcte uitvoering van de strategie van de groep veilig te stellen, heeft onze directieraad interne risicobeheersings- en controlesystemen ontwikkeld. De raad van toezicht heeft een actieve rol gedelegeerd aan de leden van het auditcomité voor het toezicht op het ontwerp, de implementatie en de doeltreffendheid van deze interne risicobeheersings- en controlesystemen. Het doel van deze systemen is om op een effectieve en efficiënte manier om te gaan met de belangrijke risico’s waaraan het bedrijf blootgesteld is.

De interne risicobeheersings- en controlesystemen zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat:

 • de effectiviteit van onze strategie zorgvuldig wordt gecontroleerd
 • de continuïteit en de duurzaamheid van Galapagos worden gewaarborgd door consistente boekhouding, betrouwbare financiële rapportering en naleving van wetten en regels
 • er wordt gefocust op de meest efficiënte en effectieve manier van zaken doen

We hebben onze bereidheid tot het nemen van risico’s vastgesteld aan de hand van een aantal interne en externe factoren, waaronder:

 • financiële sterkte op lange termijn, vertegenwoordigd door inkomstengroei en een sterke balans
 • liquiditeit op korte termijn; cash
 • meten van bedrijfsprestatie; operationeel en netto resultaat
 • wetenschappelijke risico’s en opportuniteiten
 • afhankelijkheid van onze alliantiepartners
 • naleven van regels en reglementen
 • reputatie

De identificatie en analyse van risico’s is een voortdurend proces en vormt vanzelfsprekend een kritische component van interne controle. Gebaseerd hierop en gezien de bereidheid van het bedrijf om risico’s te nemen, zullen de belangrijkste controles binnen Galapagos worden gedocumenteerd en wordt er toezicht gehouden op de effectiviteit. Als de evaluatie aanleiding geeft tot aanpassing van de controles, dan zal dit gebeuren. Dit zou het geval kunnen zijn omdat de externe omgeving wijzigt, wetten of reglementen veranderen of de strategie van Galapagos wordt aangepast.

De financiële risico’s van Galapagos worden centraal beheerd. De financiële afdeling van Galapagos coördineert de toegang tot de nationale en internationale financiële markten, beschouwt en beheert continu de financiële risico’s met betrekking tot de activiteiten van de groep. Deze hebben betrekking op volgende risico’s op de financiële markten: het kredietrisico, liquiditeitsrisico, valutarisico en renterisico. Het renterisico is beperkt, want we hebben bijna geen financiële schulden. In geval van dalende rentevoeten lopen we wel een risico op herinvestering door onze sterke kaspositie. De groep koopt of verhandelt geen financiële instrumenten voor speculatieve doeleinden. Voor meer informatie over het beheer van financiële risico’s wordt verwezen naar toelichting 32 in de geconsolideerde jaarrekening. We verwijzen ook naar het hoofdstuk Risicofactoren van het jaarverslag voor meer informatie over algemene risicofactoren.

Onze interne controles inzake financiële verslaggeving zijn een subgroep van interne controles en omvatten die beleidsregels en procedures die:

 • betrekking hebben op het voeren van een administratie waarin transacties en verkopen van onze activa nauwkeurig, juist en redelijk gedetailleerd worden gedocumenteerd
 • redelijke zekerheid verschaffen dat transacties zodanig worden vastgelegd dat de jaarrekening in overeenstemming met IFRS zoals toegepast binnen de EU kan opgemaakt worden, en dat onze ontvangsten en uitgaven uitsluitend worden verricht met goedkeuring van geautoriseerde personen
 • redelijke zekerheid geven met betrekking tot de preventie of tijdige ontdekking van ongeoorloofde verwerving, gebruik of vervreemding van onze activa die een wezenlijke impact kunnen hebben op onze jaarrekening

Onze interne controle over financiële verslaggeving omvat controles met betrekking tot relevante IT systemen die een impact hebben op onze financiële verslaggeving met inbegrip van de juistheid en volledigheid van de saldi van onze rekeningen. Het management neemt gepaste risicobeperkende- en herstelmaatregelen in het geval er een tekortkoming met betrekking tot IT zou worden geïdentificeerd. Onze interne controle over financiële verslaggeving behelst ook bijkomende lagen van controles met betrekking tot de bedrijfsprocessen om alle resterende risico’s gerelateerd aan tekortkomingen met betrekking tot IT te beperken.

Aangezien we effecten hebben die geregistreerd zijn bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) en we een large accelerated filer zijn in de zin van Rule 12b‑2 van de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, moeten we de doeltreffendheid van onze interne controles over de financiële verslaggeving onderzoeken en de bevindingen kenbaar maken in een verslag.

In 2020 heeft het management zijn interne controles over de financiële verslaggeving geëvalueerd en geformaliseerd, gebaseerd op criteria zoals bepaald in het Interne Controle – Geïntegreerd Internecontrolekader (2013) van het Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) en een externe adviseur aangesteld om te helpen bij de beoordeling van de effectiviteit van deze controles.

Zoals beschreven in artikel 404 van de Amerikaanse Sarbanes-Oxley Act van 2002 en de uitvoeringsbesluiten van deze wet, zullen wij de beoordeling van het management en de commissaris over de doeltreffendheid van de interne controles over de financiële verslaggeving opnemen in ons jaarverslag op formulier 20‑F, dat bij de SEC zal worden ingediend op of rond de datum van publicatie van het huidige jaarverslag.

Zowel het management als de commissaris oordeelden dat de groep in alle materiële aspecten een doeltreffende interne controle behield op de financiële verslaggeving per 31 december 2020.