26. Toelichting bij het kasstroomoverzicht

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
CSR rapport

(in duizenden €)

2020

2019

Aanpassing voor niet-kas transacties

 

 

Afschrijvingen

18.682

12.448

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

79.959

38.297

Afname van pensioenverplichtingen en voorzieningen

(260)

(156)

Niet-gerealiseerde wisselkoersresultaten en andere niet-kas financiële resultaten

105.055

11.169

Verdisconteringseffect van over te dragen opbrengsten

16.278

6.900

Reële waardeaanpassing van de share subscription agreement en de warrants

(3.034)

181.644

Nettowijziging in (reële) waarde van korte termijn financiële investeringen

15.900

3.081

Reële waardeaanpassing van financiële activa met reële waardeaanpassing in resultaat

(2.396)

(5.355)

Andere niet-kas kosten

539

 

Totaal aanpassing voor niet-kas transacties

230.723

248.027

 

 

 

Aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom

 

 

Intrestkosten

9.424

1.302

Intrestopbrengsten

(7.476)

(9.247)

Belastingkosten

2.119

214

Totaal aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom

4.067

(7.731)

 

 

 

Aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstroom

 

 

Meerwaarde (-)/minderwaarde bij verkoop van vaste activa

82

(2)

Intrest gerelateerd aan korte termijn financiële investeringen

(2.554)

(5.059)

Totaal aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstromen

(2.472)

(5.061)

 

 

 

Wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten

 

 

Toename (-)/afname van voorraden

(100)

20

Toename van vorderingen

(177.155)

(67.263)

Toename van schulden

31.163

79.940

Totaal wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten

(146.092)

12.698