29. Op aandelen gebaseerde vergoedingen

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
CSR rapport

Inschrijvingsrechtenplannen

Hieronder wordt een samenvatting gegeven van de evoluties van de inschrijvingsrechtenplannen in de periodes waarover gerapporteerd wordt. Verschillende inschrijvingsrechtenplannen werden goedgekeurd ten gunste van onze werknemers, en ten gunste van leden van de raad van toezicht en zelfstandige consulenten van Galapagos NV.

De inschrijvingsrechten toegekend onder de inschrijvingsrechtenplannen die werden uitgegeven vanaf 2011, worden definitief verworven op het einde van het derde kalenderjaar na de toekenningsdatum, zonder tussentijdse verwerving.

De inschrijvingsrechten aangeboden aan de leden van de raad van toezicht worden definitief verworven over een periode van 36 maanden ten belope van 1/36ste per maand. Vanaf 2020 worden er geen inschrijvingsrechten meer toegekend aan de leden van de raad van toezicht.

De inschrijvingsrechten kunnen niet worden uitgeoefend vóór het einde van het derde kalenderjaar volgend op het jaar van de toekenning. In geval van wijziging in de controle van Galapagos NV, worden alle uitstaande inschrijvingsrechten onmiddellijk verworven en uitoefenbaar.

De volgende tabel geeft een overzicht van de uitstaande en uitoefenbare inschrijvingsrechten op 31 december 2020, per inschrijvingsrechtenplan:

In­schrij­vings­rechten­plannen

Toek­enn­ing
datum

Verval­
datum

Uit­oefen­prijs (€)

Uit­staa­nd
per
1 januari 2020

Toege­kend
tij­dens het jaar

Uit­geoe­fend
tijdens het jaar

Verb­eurd
tijdens het jaar

Vervallen tijdens
het jaar

Uit­staand
per
31 de­cem­ber 2020

Uitoef­enbaar
per
31 de­cem­ber 2020

2006 BNL

21.12.2007

20.12.2020

7,12

1.050

 

(1.050)

 

 

-

-

2007 RMV

25.10.2007

24.10.2020

8,65

14.980

 

(14.980)

 

 

-

-

2008

26.06.2008

25.06.2021

5,60

1.365

 

 

 

 

1.365

1.365

2012

03.09.2012

02.09.2020

14,19

80.040

 

(80.040)

 

 

-

-

2013

16.05.2013

15.05.2021

19,38

120.434

 

(64.770)

 

 

55.664

55.664

2014

25.07.2014

24.07.2022

14,54

252.340

 

(83.000)

 

 

169.340

169.340

2015

30.04.2015

29.04.2023

28,75

282.473

 

(63.000)

 

 

219.473

219.473

2015 (B)

22.12.2015

21.12.2023

49,00

329.500

 

(68.000)

 

 

261.500

261.500

2015 RMV

22.12.2015

21.12.2023

49,00

57.500

 

(17.500)

 

 

40.000

40.000

2016

01.06.2016

31.05.2024

46,10

504.250

 

(161.625)

 

 

342.625

342.625

2016 RMV

01.06.2016

31.05.2024

46,10

120.000

 

(51.000)

 

 

69.000

69.000

2016 (B)

20.01.2017

19.01.2025

62,50

150.000

 

(140.000)

 

 

10.000

10.000

2017

17.05.2017

16.05.2025

80,57

595.500

 

 

 

 

595.500

-

2017 RMV

17.05.2017

16.05.2025

80,57

127.500

 

 

 

 

127.500

-

2018

19.04.2018

18.04.2026

79,88

1.085.245

 

 

(2.000)

 

1.083.245

-

2018 RMV

19.04.2018

18.04.2026

79,88

137.500

 

 

 

 

137.500

-

2019

10.04.2019

09.04.2027

95,11

1.486.690

 

 

(8.850)

 

1.477.840

-

2019 RMV

10.04.2019

09.04.2027

95,11

194.750

 

 

(1.750)

 

193.000

-

2020

17.04.2020

16.04.2028

168,42

-

1.925.185

 

(19.151)

 

1.906.034

-

2020 RMV

17.04.2020

16.04.2028

168,42

-

248.150

 

(8.625)

 

239.525

-

Totaal

 

 

 

5.541.117

2.173.335

(744.965)

(40.376)

-

6.929.111

1.168.967

 

Inschrijvingsrechten

Gewogen gemiddelde uitoefenprijs (€)

Uitstaande op 31 december 2018

4.626.782

53,30

Uitoefenbaar op 31 december 2018

882.734

14,05

 

 

 

Toegekend tijdens het jaar

1.699.690

95,11

Verbeurd tijdens het jaar

(30.750)

88,92

Uitgeoefend tijdens het jaar

(754.605)

22,75

Vervallen tijdens het jaar

-

 

Uitstaande op 31 december 2019

5.541.117

70,09

Uitoefenbaar op 31 december 2019

1.139.682

30,16

 

 

 

Toegekend tijdens het jaar

2.173.335

168,42

Verbeurd tijdens het jaar

(40.376)

144,79

Uitgeoefend tijdens het jaar

(744.965)

37,97

Vervallen tijdens het jaar

-

-

Uitstaande op 31 december 2020

6.929.111

103,95

Uitoefenbaar op 31 december 2020

1.168.967

37,84

De onderstaande tabel geeft een overzicht weer van de waardering van de inschrijvingsrechten.

 

2020

2020 RMV

2019

2019 RMV

 

17 april 2020

17 april 2020

10 april 2019

10 april 2019

Uitoefenprijs (€)

168,42

168,42

95,11

95,11

Gewogen gemiddelde aandelenkoers op de datum van aanvaarding (€)

178,95

178,95

107,05

107,45

Gewogen gemiddelde reële waarde op datum van aanvaarding (€)

86,45

85,79

40,04

40,05

Gewogen gemiddelde geschatte volatiliteit (%)

51,30

51,32

35,86

35,63

Gewogen gemiddelde verwachte looptijd van het inschrijvingsrecht (in jaren)

6

6

6

6

Gewogen gemiddelde risicovrije rentevoet (%)

(0,44)

(0,44)

(0,27)

(0,28)

Verwachte dividenden

Geen

Geen

Geen

Geen

De uitoefenprijs van de inschrijvingsrechten wordt bepaald op grond van de toepasselijke bepalingen van de Belgisch Wet van 26 maart 1999.

De gewogen gemiddelde geschatte volatiliteit wordt berekend op basis van de impliciete volatiliteit van de koers van het aandeel over de verwachte looptijd van de inschrijvingsrechten.

De gewogen gemiddelde verwachte looptijd wordt berekend als de geschatte duur tot uitoefening, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de plannen.

Onze kost van op aandelen gebaseerde vergoedingen bedroeg €79.959 duizend in 2020 (2019: €38.297 duizend).

De volgende tabel geeft een overzicht van de uitstaande inschrijvingsrechten per categorie houders van inschrijvingsrechten op 31 december 2020 en 2019:

 

31 december

Categorie (in aantal inschrijvingsrechten)

2020

2019

Leden van de raad van toezicht

157.560

222.600

Leden van de directieraad

2.101.874

2.171.874

Overige

4.669.677

3.146.643

Totaal uitstaande inschrijvingsrechten

6.929.111

5.541.117

De uitstaande inschrijvingsrechten op het einde van het boekjaar hebben een gewogen gemiddelde uitoefenprijs van €103,95 (2019: €70,09) en een gewogen gemiddelde resterende levensduur van 2.050 dagen (2019: 2.023 dagen).

Restricted stock units (RSU’s)

Elke RSU vertegenwoordigt het recht om één Galapagos aandeel of een een equivalent bedrag in cash te ontvangen gelijk aan het volume-gewogen gemiddelde van de koers van het Galapagos aandeel op Euronext Brussel gedurende de 30 kalenderdagen voorafgaand aan de betrokken vestingdatum, in overeenstemming met de voorwaarden en condities van het betreffende RSU programma.

Thans hebben we volgende soorten restricted stock unit (RSU) programma’s:

  • Plan 2020.I, waaronder er elk jaar uitgiftes gaan plaatsvinden, onder voorbehoud van een beslissing van de raad van toezicht. Dit plan dient om een lange termijn incentive te geven aan bepaalde personeelsleden en leden van de directieraad, en vervangt het uitgestelde deel van de bonus onder het vorige Senior Management Bonus Plan;
  • Plan 2019.II en Plan 2020.II Deze plannen hebben als doel een bepaalde groep personeelsleden en leden van de directieraad aan boord te houden, wiens aanwezigheid zo cruciaal is voor het toekomstig succes van Galapagos dat een bijkomende incentive wenselijk is. De begunstigden worden voorgesteld door het benoemings- en remuneratiecomité waarna de raad van toezicht de lijst van begunstigden goedkeurt. De vesting periode van vier jaar werd zo gekozen om aan te sluiten met de lange termijn belangen van de aandeelhouders;
  • Plan 2019.I Dit plan is toegekend op aanbeveling van de raad van toezicht, zoals aangekondigd in ons remuneratiebeleid dat is opgenomen in het jaarverslag over boekjaar 2018 onder de hoofding "Informatie over het remuneratiebeleid voor de volgende twee jaren";
  • Plan 2019.III Deze exceptionele toekenning van RSU’s vond plaats in 2019 onder een RSU Transaction Bonus Plan voor de succesvolle afronding van de transactie met Gilead.

De voornaamste kenmerken van deze plannen zijn als volgt:

  • de RSU’s worden gratis toegekend;
  • een vesting periode van vier jaar, met vesting van 25% per jaar, behalve voor de RSU’s toegekend onder Plan 2019.I en, enkel voor de leden van de directieraad, de RSU’s onder Plan 2020.I, die allemaal zullen vesten drie jaar na hun toekenning, en de RSU’s onder Plan 2019.III, waarvan 50% vest na twee jaar en 50% na drie jaar;
  • de uitbetaling zal in contanten of in aandelen zijn, naar keuze van Galapagos, waarbij evenwel de leden van de directieraad altijd in cash zullen uitbetaald worden in plaats van aandelen voor de vestingdata die voor de derde verjaardag van de datum van toekenning zouden vallen; 
  • bij uitdiensttreding voor de vestingsdatum zijn bepaalde regels betreffende het vervallen van de RSU’s van toepassing.

De volgende tabel geeft een overzicht van de uitstaande RSU’s op 31 december 2020, per RSU plan:

RSU-plan

Toekennings­datum

Uitstaand op 1 januari 2020

Toegekend tijdens het jaar

Verbeurd tijdens het jaar

Betaald in contanten tijdens het jaar

Uitstaand op 31 december 2020

Plan 2019.I

16.10.2019

33.000

-

-

-

33.000

Plan 2019.II

16.10.2019

109.075

-

-

(27.268)

81.807

Plan 2019.III

16.10.2019

71.072

-

-

-

71.072

Plan 2020.I

06.05.2020

-

55.928

(1.052)

-

54.876

Plan 2020.II

07.05.2020

-

72.841

-

-

72.841

Totaal

 

213.147

128.769

(1.052)

(27.268)

313.596

 

31 december

(in aantal RSU's)

2020

2019

Uitstaand op 1 januari

213.147

-

 

 

 

Toegekend tijdens het jaar

128.769

213.147

Verbeurd tijdens het jaar

(1.052)

-

Contant betaald gedurende het jaar

(27.268)

-

Uitstaand op 31 december

313.596

213.147

De RSU’s zijn gewaardeerd gebaseerd op de volume-gewogen gemiddelde koers van het Galapagos aandeel op Euronext Brussel gedurende de 30 kalenderdagen voorafgaand aan de rapporteringsdatum en ze worden geherwaardeerd op elke afsluitdatum. De overeenkomstige kost en schuld wordt erkend gedurende de vestingperiode.

De volgende tabel geeft een overzicht van de uitstaande RSU’s per categorie RSU houders op 31 december 2020 en 2019:

 

31 december

Categorie (in aantal RSU's)

2020

2019

Leden van de directieraad

229.276

188.571

Overige

84.320

24.576

Totaal uitstaande RSU's

313.596

213.147