Geconsolideerde balans

Geconsolideerde jaarrekening
CSR rapport

 

31 december

 

(in duizenden €)

2020

2019

Toelichting

Activa

 

 

 

 

 

 

 

Immateriële vaste activa

67.565

24.927

13

Materiële vaste activa

103.378

66.052

14

Uitgestelde belastingvorderingen

4.475

4.205

21

Langlopende handelsvorderingen

50.000

 

17

Langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

111.624

93.407

16

Overige langlopende activa

11.343

14.091

15

Vaste activa

348.384

202.682

 

 

 

 

 

Handels- en overige vorderingen

148.418

54.009

17

Kortlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

24.104

21.949

16

Korte termijn financiële investeringen

3.026.278

3.919.216

18

Geldmiddelen en kasequivalenten

2.135.187

1.861.616

19

Overige vlottende activa

11.953

9.138

17

Vlottende activa uit voortgezette activiteiten

5.345.941

5.865.927

 

 

 

 

 

Activa bestemd voor verkoop

23.406

-

25

 

 

 

 

Totaal vlottende activa

5.369.347

5.865.927

 

 

 

 

 

Totaal activa

5.717.731

6.068.609

 

 

 

 

 

Eigen vermogen en schulden

 

 

 

 

 

 

 

Aandelenkapitaal

291.312

287.282

20

Uitgiftepremies

2.727.840

2.703.583

20

Overige reserves

(10.907)

(4.842)

 

Omrekeningsverschillen

(3.189)

(1.142)

 

Overgedragen verlies

(334.701)

(109.223)

 

Totaal eigen vermogen

2.670.355

2.875.658

 

 

 

 

 

Pensioenverplichtingen

14.996

8.263

 

Lange termijn leasingschulden

23.035

19.558

22

Overige lange termijn schulden

8.096

6.989

23

Over te dragen opbrengsten lange termijn

2.365.974

2.586.348

24

Lange termijn schulden

2.412.101

2.621.158

 

 

 

 

 

Korte termijn leasingschulden

6.401

5.826

22

Handels- en overige schulden

172.386

143.434

23

Belastingverplichtingen

1.248

2.037

11

Korte termijn financiële instrumenten

3.164

6.198

9

Over te dragen opbrengsten korte termijn

443.159

414.298

24

Korte termijn schulden van voortgezette activiteiten

626.357

571.793

 

 

 

 

 

Schulden direct gerelateeerd aan activa bestemd voor verkoop

8.917

-

25

Totaal kortlopende schulden

635.274

571.793

 

 

 

 

 

Totaal schulden

3.047.375

3.192.951

 

Totaal eigen vermogen en schulden

5.717.731

6.068.609

 

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze geconsolideerde financiële cijfers.