16. Vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
CSR rapport

De onderstaande tabel illustreert de vorderingen met betrekking tot de ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling, opgenomen in de balans per 31 december 2020 en 2019:

 

31 december

(in duizenden €)

2020

2019

Langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

111.624

93.407

Kortlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

24.104

21.949

Totaal vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

135.728

115.356

De stijging in vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling wordt verklaard door nieuwe R&D steunmaatregelen in 2020 voor €34,1 miljoen (€12,4 miljoen gerelateerd aan Franse steunmaatregelen en €21,7 miljoen aan Belgische steunmaatregelen), door het vrijvallen van de verdisconteringscomponent met €0,1 miljoen, verminderd met de Franse en Belgische belastingprovisie van respectievelijk €0,4 miljoen en €0,2 miljoen en verminderd met de in 2020 ontvangen betalingen met betrekking tot de Franse en Belgische steunmaatregelen voor een bedrag van respectievelijk €8,6 miljoen en €4,7 miljoen. De vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling hebben betrekking op toekomstige verwachte terugbetalingen of belastingaftrekken als gevolg van fiscale steunmaatregelen met betrekking tot onderzoeks- en ontwikkelingskosten in Frankrijk en België. Langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling worden aan netto actuele waarde weergegeven en worden daarom verdisconteerd over de periode tot de vervaldatum.

De onderstaande tabel geeft gedetailleerde informatie over de looptijd van de langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling gerapporteerd in de balans per 31 december 2020.

 

31 december 2020

 

 

Vervaldatum

 

(in duizenden €)

2022

2023

2024

2025

2026 – 2030

Totaal

Franse langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling – verdisconteerde waarde

10.223

11.911

11.722

 

 

33.856

Belgische langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling – verdisconteerde waarde

6.647

8.429

11.078

13.716

37.898

77.768

Totale lang­lopende vorder­ingen met betrekking tot onderst­euning van onderzoek en ont­wikkeling – verdis­conteerde waarde

16.870

20.340

22.800

13.716

37.898

111.624