Materieel aspect 4: We hebben oog voor de omgeving, gezondheid en veiligheid

Omgeving, gezondheid en veiligheid
CSR rapport
SDG 3 (icon)SDG 8 (icon)SDG 13 (icon)

Het is onze missie om innovatieve geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen aan te reiken aan patiënten die lijden aan ernstige ziekten en dit op de meest duurzame manier met zorg voor de gezondheid, veiligheid en het welzijn van onze werknemers en met respect voor onze planeet door onze ecologische voetafdruk tot een minimum te beperken.

Bovendien zijn wij actief in een sterk gereguleerde sector en zijn dus onderworpen aan strikte wetten en voorschriften met betrekking tot de impact op het milieu, en de gezondheid, veiligheid en het welzijn van werknemers.

Om ervoor te zorgen dat onze missie wordt verwezenlijkt en de wetgeving wordt nageleefd hebben wij binnen de groep een veiligheid, gezondheid en milieu (VGM)-afdeling opgericht, die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van een VGM-kader op basis van ISO 45001 en ISO 14001 en voor het voorstellen van een jaarlijks actieplan om de gezondheid, veiligheid en het welzijn op het werk te bevorderen. Het management garandeert dat de toepassing van dit actieplan en onze inspanningen op het gebied van VGM zijn verankerd in de gedeelde verantwoordelijkheid van ons personeel: elke werknemer is verantwoordelijk voor de bescherming van de mensen en het milieu in en rond zijn of haar werkplek. De naleving wordt gecontroleerd door uitvoering van interne en externe audits.

We stimuleren praktische initiatieven om ongevallen en ziekte tegen te gaan en een veilige werkomgeving en veilige bedrijfsprocessen te voorzien.

We houden veiligheidscontroles bij, conform de geldende wetgeving en zorgen ervoor dat werknemers een opleiding krijgen over omgaan met gevaarlijke materialen, aspecten met betrekking tot het laboratorium en veiligheid en over andere relevante beleidslijnen voor het uitvoeren van onze activiteiten. In 2020 hebben onze drie onderzoekscentra samen twee ongevallen met verzuim gemeld (waarvan één door uitglijden, struikelen en vallen en één door een snijwond), wat samen resulteerde in 6 verloren kalenderdagen.

We hebben momenteel geen productievestigingen, we bezitten geen gebouwen en onze administratieve voorzieningen hebben slechts kleine milieuverplichtingen, zoals afvalverwerking en emissies van afzuigkappen. Toch willen we onze milieu-impact verder verminderen, bijvoorbeeld door papier zo veel mogelijk te recyclen en te vervangen door digitale middelen, en we verbinden ons ertoe om onze productiepartners met zorg te kiezen.

Andere voorbeelden waaronder het ter beschikking stellen van fietsen in Mechelen en Leiden gebruikt door werknemers die tussen de gebouwen op de sites pendelen, alsook de geleidelijke vergroening van ons wagenpark.

Realisaties in 2020

 • Tijdens de COVID-19-pandemie hebben wij de "license to work"-omstandigheden gecoördineerd door risicoanalyses uit te voeren en veilige omstandigheden te definiëren om zowel ter plaatse als van thuis uit te werken
 • We versterkten onze VGM Governance-structuur en deskundige vaardigheden door:
  • de landverantwoordelijken uit te nodigen voor de bedrijfsvergaderingen, geleid door ons hoofd Operations, om de VGM-communicatie en -verantwoordelijkheden op elkaar af te stemmen,
  • een collega met gezondheidsexpertise aan te werven en de betrokkenheid van de bedrijfsarts op onze site in Mechelen te optimaliseren,
  • het toevoegen van een positie voor een VGM manager speciaal voor onze kantoren in Leiden,
  • het aanstellen van een centraal aanspreekpunt voor VGM-ondersteuning voor onze activiteiten in de EU5-landen, de VS en Zwitserland, en het contracteren van externe EHS-leveranciers om de lokale VGM-naleving te helpen garanderen in de huidige en nieuwe kantoren in het VK en Zwitserland
 • We hebben ons VGM-beheersysteem verder ontwikkeld door vier nieuwe VGM Standard Operating Procedures te implementeren met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen, de paraatheid in noodsituaties, het meten van competenties en het beheer van collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Operationele, locatiespecifieke hoogtepunten zijn onder meer:
  • het opnieuw goedkeuren van biologische veiligheids- en milieuvergunningen voor de gebouwen op onze site in Mechelen
  • verbeterde chemische veiligheid door de implementatie van software ter ondersteuning van risicobeoordelingen voor gevaarlijke chemische stoffen op onze site in Leiden
  • verbeterde recycling van elektrisch en elektronisch laboratoriumafval op onze site in Romainville
 • Om de bijenpopulatie te beschermen en te vergroten, plaatsten we bijenkorven op het dak van ons gebouw in Mechelen

Toekomstige ambities

 • In 2021 willen wij een werkplekstrategie uitvoeren die voortbouwt op het "To The Next Normal"-programma, bedoeld om de lessen van onze, door COVID gedreven, nieuwe manieren van werken te versnellen en te verankeren in hoe wij als bedrijf in de toekomst willen werken, door te investeren in
  • verbeterde benadering van flexibiliteit
  • toekomstbestendige, groenere benadering van mobiliteit
  • welzijn van onze werknemers
  • geïntegreerde digitale en verbonden virtuele samenwerking
 • In het licht van COVID-19 zullen wij risicoanalyses blijven uitvoeren en specifiek advies geven over hoe de bedrijfscontinuïteit in onze onderzoekslaboratoria veilig kan worden gewaarborgd
 • Wij zullen ons VGM-beheersysteem verder versterken door VGM-richtlijnen uit te vaardigen met betrekking tot onderhoudsbeheer, contractormanagement, werkvergunningen, arbeidsmiddelen